Обявление изх. № 1482/21.09.2021 г. за допуснато изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.686, 52218.541.107 и 52218.541.684, УПИ XXVII-684 кв.26, кв. Острец, гр. Априлци.

Дата на публикуване: 21.09.2021 15:55

Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 472/17.09.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.686, 52218.541.107 и 52218.541.684, УПИ XXVII-684 кв.26, кв. Острец, гр. Априлци.

Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.

Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.

 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: