Български пощи
Новини и съобщения
ОБЯВЛЕНИЕ за допуснато изработване на проект за изработване на ПУП – ПЗР за поземлен имот 52218.540.25
13.06.2017


О Б Я В Л Е Н И Е
№ 706
Априлци, 13.06.2017 г.

Община Априлци, област Ловеч на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/съобщава, че със Заповед №229/12.06.2017г. на Кмета на Община Априлци е допуснато изработване на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за  поземлен  имот с идентификатор  52218.540.25 - незастроен, по кадастралната карта на  гр.Априлци, кв.Ново село, строителен полигон „Татарлиите”, област Ловеч, с което:

1 От поземлен имот с  идентификатор  52218.540.25,  да се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ  I-540.25, с предназначение  „За ниско жилищно застрояване”, при спазване на изискванията за устройство и застрояване на територии от разновидност „жилищна устройствена зона с малка височина“ /Жм/  с показатели:  височина – до 10м; плътност на застрояване – до 60%; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%;  застрояване – свободно.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ настоящата заповед не подлежи на оспорване.
Преписката е изложена в сградата на общината , II-ри етаж , стая № 17.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ .../ П /...
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"