Български пощи
FastPay
Заповеди
Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот 52218.547.726
22.12.2017


З А П О В Е Д

№ 459
Гр.Априлци, 22.12. 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. №АУ-03-09-1213/06.10.2017г.  от „Млечен хит” ЕООД гр. София с искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за изграждане на „Реконструкция и пристрояване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, хладилни камери и ПСОВ” в поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци с части: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци, с който се засягат УПИ  XXIII-210 и УПИ XXII-286, отредени за ниско жилищно застрояване, УПИ XXIV, отреден „За фурна, мандра и търговия” и УПИ VIII, отреден „За бригадирски стан” от кв.65 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Видима и инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция и пристрояване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, хладилни камери и ПСОВ”.

Поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци е собственост на  „Млечен хит” ЕООД гр. София, съгласно нот. акт №62, том IV, дело №696, рег.№1039/2016г., на Служба по вписванията Троян.
Изработеният проект за изменение на ПУП-ПРЗ предвижда обособяването на поземлен имот с идентификатор  52218.547.726 в самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на който са поставени в съответствие с имотните му граници и е определено конкретно предназначение „За млекопреработвателно предприятие” в обособена жилищна устройствена зона, при максимално допустими устройствени показатели за предимно производствена дейност, с показатели: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 80% ; коефициент на интензивност –  до 2,5; минимална озеленена площ – 20%;  застрояване – свободно.
С Решение №2 от Протокол №7/27.10.2017 г. на ОЕСУТ  при Община Априлци е приет представения проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, който е съобщен по реда  на чл.128, ал.3 на заинтересуваните лица  и в срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ не са получени възражения видно от Констативен акт от 01.12.2017г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и чл. 134, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.150 от ЗУТ, Заповед №472/18.12.2015г. на Кмета на Община Априлци за допускане изработване на КПИИ, Решение №2 от Протокол №7/27.10.2017г. на ОЕСУТ при Община Априлци и заявление с вх. №АУ-03-09-1213/06.10.2017г. от „Млечен хит” ЕООД гр. София, заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ,
О Д О Б Р Я В А М:
Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 52218.547.726 по кадастралната карта на гр. Априлци,  обхващащ УПИ  XXIII-210 и УПИ XXII-286, отредени за ниско жилищно застрояване, УПИ XXIV, отреден „За фурна, мандра и търговия” и УПИ VIII, отреден „За бригадирски стан” от кв.65 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Видима, с който за поземлен имот с идентификатор 52218.547.726  по кадастралната карта на гр.Априлци, се обособява самостоятелен урегулиран поземлен имот, регулационните граници на който са поставени в съответствие с имотните му граници и е определено конкретно предназначение „За млекопреработвателно предприятие” в обособена жилищна устройствена зона, при максимално допустими устройствени показатели за предимно производствена дейност, с показатели: височина – до 10м; плътност на застрояване – до 80% ; коефициент на интензивност –  до 2,5; минимална озеленена площ – 20%;  застрояване – свободно по зелените линии надписи и означения, съгласно приложения проект за ПУП-ПРЗ, който е неразделна част от настоящата заповед и  инвестиционения проект за обект: „Реконструкция и пристрояване на съществуващо млекопреработвателно предприятие, хладилни камери и ПСОВ”.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаването й пред Административен  съд  гр.Ловеч, чрез Кмета на Община Априлци.


Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"