Български пощи
FastPay
00016-2015-0002
1. Предварително обявление;
НЯМА
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на открита процедура - Публикуван на 20.02.2015 г.
Обявление за обществена поръчка - Публикуван на 20.02.2015 г.
3. Документация за участие в процедура;
Указания към участниците за участие в откритата процедура - Публикуван на 20.02.2015 г.
Образци към документацията за участие
Образeц на приложениeтo към ценовата оферта
Проект на договор
Техническа спецификация към обществената поръчка
Инвестиционен проект
Уведомление до медиите
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 от 02.04.2015 г. - Публикуван на 27.04.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 11.05.2015 г. - Публикуван на 12.05.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 18.05.2015 г. - Публикуван на 18.05.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 4 от 16.06.2015 г. - Публикуван на 16.06.2015 г.
8. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;

Решение №223 от 24.06.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикуван на 24.06.2015 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Информация 1; Информация 2
10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР № 00016-2015-0002-1/20.07.2015 г.  Приложения към договор
ДОГОВОР № 00016-2015-0002-2/31.07.2015 г.   Приложения към договор
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор
......
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти:
Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон:
06958 2222
Факс:
06958 2285
Пощенски адрес:
Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес:
apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор
№ 00016-2015-0002-1 - Публикуван на 30.07.2015 г.
Информация за сключен договор № 00016-2015-0002-2 - Публикуван на 30.07.2015 г.УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикуван на 14.05.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"