Български пощи
Конкурс за Секретар на Община Априлци

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
За заемане на длъжността „Секретар на община” при Община Априлци. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината.
1. Кратко описание на длъжността
Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета на общината при спазване разпоредбите на ЗМСМА, Устройственият правилник на Общинска администрация - Априлци и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на администрацията; организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; за разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет и на Кмета на общината, за организационно - техническата подготовка и провеждане на избори и местни референдуми. Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или подзаконов нормативен акт.
2. Минималните  изисквания за заемане на длъжността са:
- образование: висше; специалност: „Публична администрация, „Стопанско управление, „Стопански и финансов контрол”, „Финанси”, „Счетоводство и контрол”;
- минимална образователна степен - магистър;
- професионален опит – 4 (четири) години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши.
3. Условия за допускане на кандидатите:
В конкурса за секретар на община Априлци могат да участват лица, които отговарят на следните изисквания:
3.1.    Да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3.2.    Да са пълнолетни;
3.3.    Да не са поставени под запрещение;
3.4.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
3.5.    Да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3.6.    Да са завършили висше образование, степен „магистър“ и да имат минимум  4 години професионален опит.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
4.1.    Компютърна грамотност - Microsoft Office, Microsoft Excell и Internet;
4.2.    Познаване, използване и законосъобразно прилагане  на законовите и подзаконовите нормативни актове, свързани със задължението му като държавен служител;
4.3. Управленска, комуникативна и професионална компетентност;
4.4. Умения за работа в екип;
4.5. Ориентация към резултати.
5.  Начин на провеждане на конкурса:
- писмена разработка по политическа, икономическа, културна, социална, управленска тематика;
- интервю.
6. Необходимите документи за участие в конкурса са:
6.1. Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
6.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (по образец);
6.3. Копие от документ за придобита образователно - квалификационна степен и допълнителни квалификации;
6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит или придобития ранг като държавен служител;
6.5. Автобиография;
6.6. Свидетелство за съдимост;
6.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
7. Място за подаване на документи
Деловодството в „Център за информация и услуги на гражданите” в общинска администрация Априлци, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа.
8. Краен срок за подаване на документи - 14 дни от датата на публикуване на обявлението в вестник „Ловеч Прес” и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.
•    Начална дата за подаване на документи: 25.08.2016 г.
•    Крайна дата за подаване на документи: 15.09.2016 г.
9. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е от 430 лв. до 1600 лв., при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Размерът на основната заплата за длъжността „Секретар на община” при Община Априлци е от 800 до 900 лв.
10. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения, е: информационното табло в „Центъра за информация и услуги на гражданите”, в сградата на Общината, ул. „Васил Левски” № 109 и на интернет страницата на общината. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на 26.09.2016 г.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17 ал. 2, т. 1 от НПКДСПотърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Харесва ми
Не ми допада
Не знам
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"