Български пощи
FastPay
00016-2014-0001-20.01.2014
Информация за сключен договор с „Металпласт 2013“ ДЗЗД, ЕИК 176571967 за доставка по обособена позиция № 3 - Публикувана на 14.07.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 3 / 30.06.2014 г. - Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”
Информация за сключени договори с "РВЦ" ООД, гр.Шумен за доставка по обособена позиция № 6 - Публикувана на 11.07.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 6 / 04.07.2014 г. - Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център
Информация за сключени договори с "Карис Груп" ЕООД, гр.Ловеч за доставка по обособена позиция № 4 и 5 - Публикувана на 24.06.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 4 / 23.06.2014 г. - Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста“
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 5 / 23.06.2014 г. - Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ -
Публикувано на 12.05.2014 г.

Инвестиционен проект Еко пътека
Инвестиционен проект Информационен център
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Образец 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец 2 - Административни сведения
Образец 3 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обществените поръчки
Образец 4 - Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от Закона за обществените поръчки
Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Образец 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Образец 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Образец 8 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Образец 9 - Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2010, 2011, 2012 г
Образец 10 - СПРАВКА – СПИСЪК  на основните договори за извършени дейности с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, през последните 3/три/ години  - до датата на подаване на офертата
Образец 11 - СПИСЪК на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката
Образец 12 - Автобиография
Образец 13 - Списък на собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта
Образец 14 - Гаранция за изпълнение
Образец 15 - Техническо предложение
Ценова Оферта
Приложения кък ценова оферта
Проект на договор за доставка
Техническа спецификация част 1
Техническа спецификация част 2

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"