Български пощи
FastPay
00016-2014-0005-12.06.20141. Предварително обявление;
НЯМА
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на открита процедура - Публикуван на 12.06.2014 г.
Обявление за обществена поръчка - Публикуван на 12.06.2014 г.
3. Документация за участие в процедура;
Указания към участниците за участие в откритата процедура - Публикуван на 12.06.2014 г.
Образци към документацията за участие
Образци на приложенията към ценовата оферта за обособени позиции № 1, 2 и 3
Образец на приложение към ценовата оферта по обособена позиция № 4
Проект на договор по обособени позиции № 1, 2 и 3
Проект на договор по обособена позиция № 4
Конструктивно становище за за изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 от 17.07.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 17.07.2014 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 31.07.2014 г.
8. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;

Решение № 246 от 07.08.2014 г. за частично прекратяване по позиции 3 и 4 от процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикуван на 08.08.2014 г.
Решение № 241 от 05.08.2014 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка -
Публикуван на 06.08.2014 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Наименование на Участника:      „Пътприбор” ООД
Обособена позиция                    № 1
Вид на гаранцията за участие:    Парична сума
Размер на внесената гаранция:    830,00 лева
Срок за освобождаване:             От 26.08.2014 до 30.08.2014 г.

Наименование на Участника:     „Пътприбор” ООД
Обособена позиция                    № 2
Вид на гаранцията за участие:    Парична сума
Размер на внесената гаранция:    600,00 лева
Срок за освобождаване:            От 26.08.2014 до 30.08.2014 г.
10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР по Обособена позиция № 1 "Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”
ДОГОВОР по Обособена позиция № 2 "Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/"
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор по Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/
Информация за изпълнението на договор по Обособена позиция № 2:„СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/”
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на 17.10.2014
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти:
Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон:
06958 2222
Факс:
06958 2285
Пощенски адрес:
Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес:
apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключени договори по обособена позиция № 1 "Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/" иОбособена позиция № 2 "Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/" - Публикуван на 26.08.2014 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикуван на 25.07.2014 г.


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"