Български пощи
FastPay
00016-2014-0002-24.02.2014Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за сключен договор
Решение за откриване на процедура за възлагане
Обявление за обществена поръчка
Указания към участниците за реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Списък на документите съсъдржащи се в офертата - Образец № 1
Административни сведения - Образец № 2
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 букви „а”, „б”, „в”, „г”и „д” от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т.2 и 3 от ЗОП - Образец № 3а и 3б
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1, 3и 5 от ЗОП - Образец № 4
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Образец № 5
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Образец № 7
Банкова гаранция за участие, оформена съгласно Образец № 8
Справка-декларация за общия оборот през последните три години (2010 г., 2011г. и 2012 г). - Образец № 9
Справка - Списък на договорите, сходни с предмета на обществената поръчка  - Образец № 10
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Образец № 11
Проект на договор
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 12
ЦЕНОВA ОФЕРТА - Образец № 13
Количествено-стойностна сметка за изпълнение на доставката и монтажа - Приложение № 13.1
Техническа спецификация - 1
Техническа спецификация - 2
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"