Български пощи
FastPay
Публична покана 00016-2015-0002ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Обществен превоз на пътници по основна градска автобусна линия на град Априлци, част от общинската транспортна схема в Община Априлци”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 "а" от ЗОП - Публикувана на 27.08.2015 г.
3. Документация за участие в процедура;
Документация и Указания към участниците за в процедурата  - Публикуван на 27.08.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5; Образeц № 6Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10; Образeц № 11; Образeц № 12
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от 08.09.2015 г. - Публикуван на 09.09.2015 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за извършване на обществен превоз на пътници и Приложения;
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор ......
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци - Публикуван на 22.10.2015 г.
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"