Български пощи
FastPay
Пазарни консултации 00016-2018-0001
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Априлци с проект    „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”,  по процедура BGBG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ обявена от Сдружение МИГ Троян, Априлци, Угърчин по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, моля да представите индикативни оферти по отношение на следните услуги:
„Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”
След запознаване с изискванията и дейностите включени в Приложение 2 – Техническа спецификация и конкретните изисквания на финансиращата програма, следва да представите своята индикативна оферта по образец Приложение 1 Индикативна оферта.
Моля офертата да бъде изготвена по образец и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде приета. Предложената индикативна оферта трябва да бъде съобразена с лимитите на финансиращата програма и да отразява реалната пазарна стойност на търсената услуга.
Индикативните оферти моля да внесете до 16:30 часа на 12.06.2018 година на Адрес: гр.Априлци: ул. „Васил Левски“ № 109

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Индикативна оферта
Приложение 2. Техническа спецификация


д-р Младен Пелов ……/П/………
Кмет на община Априлци

* Забележка: Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

Решение за класиране на участниците в пазарна консултация за определяне на стойността на следната инвестиция: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ в обект  „Многофункционално спортно игрище, УПИ VI, кв. 23, гр. Априлци”,
Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"