Български пощи
FastPay
Образци на изборните книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РЕШЕНИЕ 
№ 26-ЕП
София, 31.03.2019
ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България – 100 (сто) на брой, с номера от 1-ЕП до 100-ЕП, приложени към настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"