Български пощи
FastPay
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”


П О К А Н А
за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Априлци планира да обяви обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА УЛИЦА „СВИНОВА ПОЛЯНА“, ГР. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ”.
Във връзка с гореизложеното и на основания чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Община Априлци провежда пазарни консултации относно представяне на предложения с индикативна цена за определяне на разход, като Ви каним да подадете индикативно предложение за изпълнение на дейностите, предмет на същата.
Пълно описание на техническите характеристики на предмета на обществената поръчка и на обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация към настоящата покана.
Уведомяваме ви, че представените от Вас, в настоящата пазарна консултация, стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП, като има единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозна стойност на планирания разход.
Заинтересованите страни следва да представят индикативно предложение за строително – монтажни работи, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1) към настоящата покана.
Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а участниците – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
2. Да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по строежи II група, III категория*, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, като участниците чуждестранните лица следва да имат право, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, да изпълняват строителство на строежи II група, III категория*.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
*строежи от II група, III категория*, включват: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях.
Всяко индикативно предложение трябва да съдържа:
1. наименование на участника;
2. срок на валидност на индикативното предложение;
3. дата на издаване на индикативното предложение;
4. подпис и печат на участника;
5.ценово предложение, с посочено ДДС, като предложените цени следва да бъдат в български лева (ВGN).
Участниците следва да изготвят своите индикативни предложения съгласно образците, приложени към настоящата покана, в оригинал и един екземпляр на електронен носител в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по поща/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Априлци, гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Индикативните предложения се представят до 16:30 часа на 12.07.2019 г. /3 работни дни от датата на публикуването на настоящата информация/ в на адрес: Община Априлци, гр. Априлци, ул. ”Васил Левски” № 109. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. В случай, че
Индикативни предложения, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Индикативни предложения, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.

След крайния срок за представяне на индикативни предложения, ще бъде назначена комисия, която да разгледа постъпилите предложения и да определи стойността на разходите по критерий „най-ниска цена“ от всички подадени и отговарящи на условията оферти, но не по-малко от три индикативни предложения.
Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена като резултат от пазарна консултация, ще бъдат публикувани в профила на купувача в интернет страницата на Община Априлци. С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация ще бъдат публично достъпни в интернет страницата на Община Априлци, с оглед изискването на българското законодателство.
Възложителят си запазва правото да използва индикативните предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки.
Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1Техническа спецификация;
Приложение № 2Индикативно предложение;
Приложение № 3 - Декларация за липса на свързаност
Приложение № 4Количествени сметки;
Приложение № 5 – Инвестиционен проект
Част Геодезия Лист № 1Лист № 2Лист № 3; Лист № 4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7; Лист № 8; Лист № 9;
Част Пътна Обяснителна запискаЛист № 1; Лист № 2Лист №  3; Лист №  4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7; Лист №  8; Лист №  9; Лист № 10; Лист № 11; Лист № 12; Лист № 13; Лист № 14; Лист № 15; Лист № 16;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка
Част План за управление и здраве - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4;

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"