Български пощи
FastPay
00016-2020-0003ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци”

Решение № .... от ...... .2020 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци" - Публикувано на ...... .2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на 27.07.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисия, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци“, изготвен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП - Публикуван на 16.06.2020 г.
Протокол 2 от заседание на комисия, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци“ - Публикуван на 28.07.2020 г.

Предварително обявление;

НЕ
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - Публикуванo на 13.04.2020 г.
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 23.03.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 23.03.2020 г.
Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувана на 23.03.2020 г.

Инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци"

ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
Образци към документацията;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) формат PDF;
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)формат XML;
Количествена сметка - Excel формат

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за  "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци" - Публикуван на 23.03.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Разяснения по документация за участие № 1Публикувано на 06.04.2020 г.
Разяснения по документация за участие № 2Публикувано на 13.04.2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 20.09.2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за "Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски", гр. Априлци“  - Публикуван на ... .2020 г.
Техническо предложение на ................. - Публикувано на ... .2020 г.
Ценово Предложение на........................ - Публикувано на ... .2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
Информация - Публикувана на ... .2020 г.
Обявление за приключване на договор
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП) - Публикувано на ... .2020 г.
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"