Български пощи
FastPay
00016-2015-0005


Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци

1. Предварително обявление;
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на открита процедура - Публикуван на 20.05.2015 г.
Обявление за обществена поръчка - Публикуван на 20.05.2015 г.
3. Документация за участие в процедура;
Указания към участниците за участие в откритата процедура  - Публикуван на 20.05.2015 г.
Образeц № 1; Образeц № 2; Образeц № 3; Образeц № 4; Образeц № 5Образeц № 6; Образeц № 7; Образeц № 8; Образeц № 9; Образeц № 10; Образeц № 10; Образeц № 11; Образeц № 12
Количествено-стойностни сметки за Обособена позиция № 1
Kоличествено-стойностни сметки за Обособена позиция № 2
4. Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
Отговор № 1 на зададени въпроси в ОП 00016-2015-0005 - Публикуван на 04.06.2015 г.
7. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ № 1 - Публикуван на 17.06.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 2 от 19.06.2015 г.
- Публикуван на 01.07.2015 г.
ПРОТОКОЛ № 3 от 30.06.2016 г. - Публикуван на 01.07.2015 г.
8. Решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;
Решение № 225 от 01.07.2015 г. за класиране и определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - Публикуван на 01.07.2015 г.
9. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и Приложения;
ДОГОВОР за извършване на СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци и Приложения;
11. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
13. Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
14. Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

15. Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договори;
Информация за изпълнението на договор СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци
 
16. Информация за дати и основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранции за изпълнение на всеки договор;
Информация - Публикувана на ...... .2015
17. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,
23. Други документи и информация, определени с вътрешните правила на Възложителя по чл. 22г от Закона за обществените поръчки:
Информация за сключен договор СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци - Публикуван на 22.07.2015 г.
Информация за сключен договор СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци - Публикуван на 22.07.2015 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикуван на 19.06.2015 г.

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"