Български пощи
FastPay
00016-2017-0001

/assets/Pictures/LogoApriltsi.png 
„Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Априлци”

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА И ПОДДРЪЖКА НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ - Публикувано на 28.06.2017 г.
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - Публикувано на 28.06.2017 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на 31.05.2017 г.
Протокол 1 - Публикувано на 26.05.2017 г.
Приложение № 1 към Протокол № 1 от 26.05.2017 г.

Протокол 2 - Публикувано на 02.06.2017 г.
Решение № 222 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на фабрично нов комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Априлци.
1. Предварително обявление;
НЕ
2. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 03.05.2017 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 03.05.2017 г.
3. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикувано на 03.05.2017 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
Образeц № 1 - Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;
Образeц № 2 - Декларация - списък по чл.44, ал.1 от ППЗОП;
Образeц № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката;
Образeц № 4 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
Образeц № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата;
Образeц № 6 - Ценово предложение;
Проект на договор за доставка


4. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
5. Разяснения по документация за участие;
НЯМА
6. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,


Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"