Български пощи
FastPay
00016-2020-0002ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица”


Решение № 244 от 22.06.2020 г. на Кмета на Община Априлци за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“ - Публикувано на 22.06.2020 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 23.03.2020 г.
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи  на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП - Публикуван на ..........2020 г.

Предварително обявление;
НЕ
Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Публикуванo на 05.03.2020 г.
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикуванo на 05.02.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикуванo на 05.02.2020 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 05.02.2020 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1ПРИЛОЖЕНИЕ № 2ПРИЛОЖЕНИЕ № 3ПРИЛОЖЕНИЕ № 4ПРИЛОЖЕНИЕ № 5ПРИЛОЖЕНИЕ № 6ПРИЛОЖЕНИЕ № 7ПРИЛОЖЕНИЕ № 8ПРИЛОЖЕНИЕ № 9ПРИЛОЖЕНИЕ № 10ПРИЛОЖЕНИЕ № 11; ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 05.02.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор № 1 на постъпило писмено искане за писмени разяснения

Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчкаПубликувано на 07.07.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"