Български пощи
FastPay
00016-2020-0010ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “

Решение № 343 от 13.08.2020 г. на Кмета на  Община Априлци за определяне на изпълнител - Публикувано на 14.08.2020 г.   

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци“ - Публикуван на 21.07.2020  г.
Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци“ - Публикуван на 14.08.2020  г.

Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.

Образци към документацията за участие

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - /PDF и XML/ ZIP документ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - Приложение № 1;
Декларация за спазени задължение данъци и осигуровкиПриложение № 2;
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 3;
Декларация за съгласие за събиране използване и обработване на лични данниПриложение № 4;
Декларация за съгласие за събиране използване и обработване на данни за ЮЛ - Приложение № 5;
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - Приложение № 6;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Приложение № 7;


ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 12.06.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 29.06.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за ............................. - Публикуван на ........2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"