Български пощи
FastPay
00016-2020-0011ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян“

Решение № 312 от 27.07.2020 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян" - Публикувано на 27.07.2020 г.
  
Съобщение за отваряне ценовите предложения в обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян
“ - Публикуван0 на 21.07.2020  г.


Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян" - Публикуван на 20.07.2020  г.


Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.

Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Word документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - /PDF и XML/ ZIP документ

Опис на представените документи, съдържащи се в офертата - Образец № 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Обособена позиция № 1;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Обособена позиция № 2;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 12.06.2020 г.
Решение за промяна и променена документация за участие;
Решение № 259 от 26.06.2020 г. за обдобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 26.06.2020 г.
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска автобусна линия град Априлци - Публикуван на 28.08.2020 г.
ДОГОВОР за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на междуградска автобусна линия Априлци - Троян - Публикуван на 28.08.2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"