Български пощи
FastPay
Обява 00016-2020-0006ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
"Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци" - Публикувана на 13.05.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.05.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 13.05.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация
; Проект на Договор;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Образец № 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ;
Образец № 2 - Декларация спазени задължени, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
Образец № 3 - Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Образец № 4 -
Образец № 5 -
Образец № 6 -
Образец № 7 -
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
част "Архитектура"- текст, Лист 1, Лист 2, Лист 3, Лист 4;
част "Геодезия";
част "Конструкции";
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ” - Публикуван на 27.05.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР - Публикуван на ......2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg

Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"