Български пощи
FastPay
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци"


П О К А Н А
за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Публикувана на 03.10.2019 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Априлци планира да обяви обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци".
Във връзка с гореизложеното и на основания чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Община Априлци провежда пазарни консултации относно представяне на предложения с индикативна цена за определяне на разход, като Ви каним да подадете индикативно предложение за изпълнение на дейностите, предмет на същата.
Пълно описание на техническите характеристики на предмета на обществената поръчка и на обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация към настоящата покана.
Уведомяваме ви, че представените от Вас, в настоящата пазарна консултация, стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП, като има единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозна стойност на планирания разход.
Изисквания към офертите:
Офертата следва да е изготвена на български език;Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр.Априлци - 5641, ул.”Васил Левски” № 109
Съдържание на офертата:
наименование на оферента;
адрес на оферента;
ЕИК на оферента;
дата на издаване на офертата;
подпис и печат на оферента;
ценово предложение в лева с посочено ДДС
Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци:
Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Априлци – 5641, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци".

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Индикативно предложение;

Част Конструкции - Обяснителна записка
Лист № 1 - Разрези;
Лист № 2 - Монтаж план греди закладни части;
Лист № 3 - Кофраж и армировка на плоча К 554,55;
Лист № 4 - Греда;
Лист № 5 - План основи;
Лист № 6 - Стоманена предпазна ограда - парапет;
Лист № 7 - Армировъчен план на корнизна панела ;
Лист № 8 - Проектно решение;
Лист № 9 - Съществуващо положение;
Част Геодезия - Обяснителна записка и чертежи;
Част Пътна - Обяснителна записка; Чертежи;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна запискаЧертежи;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка;
Част План за управление на строителните отпадъци - Обяснителна записка;
Част Геотехнически доклад - Обяснителна записка; Чертежи;Потърсете в ел.страница
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта?
Туристически 3D портал
Да изчистим България ""ЗАЕДНО"