OТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ за Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

Дата на публикуване: 12.05.2014 12:50
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ


ОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център”

 

ще се проведе на 16.05.2014 г. от 09:30 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;

 

 

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: