Новини и съобщения


25.10.2021
ДО    ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Априлци и на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на Община Априлци е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Априлци Проектът е придружен с Мотиви за приемане на Наредбата. Чрез настоящото публикуване Община...

15.10.2021
Съобщение за открита процедура по издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел – изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на подпорна стена по десния бряг на река Острешка в гр. Априлци, общ. Априлци, обл. Ловеч.    В Басейнова дирекция за управление на...

11.10.2021
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 500/08.10.2021 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ  с идентификатор 52218.628.113, УПИ I-628.113, местност „Радина ливада“, кв. Център, гр. Априлци. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед...

11.10.2021
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за Изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с  идентификатор  52218.548.70, УПИ VIII-484, IX-482 и X-484, кв.81 и промяна на улична регулация между о.т.221 през...

11.10.2021
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за Изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с  идентификатор  52218.547.164 и 52218.547.165, УПИ XV-274, кв. 65 и промяна на улична регулация на улица между...

11.10.2021
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за Изменение на  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен  имот с  идентификатор  52218.546.397, УПИ IX-193, кв. 47 и промяна на улична регулация между о.т. 149А през о.т....

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: