Данъци и такси

Дата на публикуване: 29.01.2015 13:28
Срокове за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г.

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2019 г. са както следва:
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.
Срок за плащане – на две равни вноски:
Първа вноска – до  30.06.2019 г.
Втора вноска - до 31.10.2019 г.
На предплатилите до 30.04.2019 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от размера на годишното задължение.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  2019 Г.
Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари 2019 г.;
2. за второто тримесечие - до 30 април 2019 г.;
3. за третото тримесечие - до 31 юли 2019 г.;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври 2019 г.
Платилите пълния размер в срок до 31.01.2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто от размера на годишното задължение.
ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
1.Срок за подаване на месечна декларация  и плащане на данъка за месеца – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
2. Срок за подаване на годишна декларация за облагане с туристически данък за 2019 г. от лицата, предлагащи нощувки - до 30 януари 2019 г.
Задълженията си за местни данъци и такси към Община Априлци може да заплатите по един от следните начини:
•      В брой на касата в отдел „Местни данъци и такси“;
•      По банковата сметка на общината;
Администриране на местните данъци и такси
Списък на необходими документи при регистрация:
* Органите по приходи от отдел “Местни данъци и такси” имат право да изискат и други документи на основание чл. 12, ал. 1, т. 7 от ДОПК.

І. Регистрация на недвижим имот от физически лица:
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
2. Документ за собственост / копие /;
3. Удостоверение за наследници / при имот придобит по наследство /;
4. Акт за смърт  / при починал ползвател /;
5. Разрешение за ползване / при ново строителство /;
6. Решение на ТЕЛК / при основно жилище /;
7. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
2 – месечен срок от придобиване на недвижим имот или настъпване на промяна в декларирано обстоятелство;
6 – месечен срок от откриване на наследството;

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

ІІ. Регистрация на недвижим имот от юридически лица:
1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ / за жилищен и нежилищен имот /;
2. Документ за собственост / копие /;
3. Разрешение за ползване / при ново строителство /;
4. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
2 – месечен срок от придобиване на недвижим имот или настъпване на промяна в декларирано обстоятелство;

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

ІІІ. Регистрация на декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ:
1. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ / за притежаван лек автомобил, за притежавано ППС, без леки автомобили /;
2. Документ за придобиване / Договор за покупко – продажба и / или декларация /;
3. Копие от големия талон на КАТ;
4. Документ за платен данък при придобиване на  имущество;
5. Документ за платен данък върху превозните средства;
6. Решение на ТЕЛК / при МПС до 117,64 kw и обем на двигателя до 2000 куб.см.;
7. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
2 – месечен срок от придобиването на превозното средство;

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

ІV. Регистрация на лица подлежащи на облагане с патентен данък:
1. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
2. Решение на ТЕЛК / копие /;
3. Удостоверение за вписване в регистъра на чираците / копие /;
4. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността;
2. За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на дейността – в 7 – дневен срок от настъпването на обстоятелствата;
3. За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ; 

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

V. Регистрация на декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата:

1. Декларация по чл. 32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата;
2. Удостоверение за наследници;
3. Удостоверение от нотариус / при завещание /;
4. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
6 – месечен срок от откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 от ЗМДТ подават декларация в общината по последно местожителство на наследодателя, а ако последния е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по – голямата част от имуществото му в страната;

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелия съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 година.

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

VІ. Регистрация на декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество:
1. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество;
2. Пълномощно / при подаване на декларацията от упълномощено лице /;

Срок за подаване:
2 – месечен срок от получаване на имуществото;

Не се подава декларация за придобитите имущества по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Декларацията се подава:
лично;
от упълномощено лице;
по пощата с обратна разписка;

VІІ. Издаване на удостоверение за данъчна оценка:
1. Заявление по образец;
2. Копие на скица на поземлен имот;
3. Удостоверение за наследници / при наследство /;
4. Удостоверение от нотариус / при завещание /;
5. Удостоверение за етап на завършеност на обекта от община Априлци / при незавършено строителство /;
6. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ / при отстъпено право на строеж и незавършено строителство /;
7. Удостоверение  за характеристики на поземлен имот / при земеделска земя /;
8. Таксационно описание / при гора /;
9. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:
за 1 ден е 30,00 лв.;
за 3 дни е 12,00лв.;
за 5 дни е 6,00 лв.

VІІІ. Издаване на удостоверение за декларирани данни:

1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:
за 7 дни е 3,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

ІХ. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства:
1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:
за 3 дни е 1,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

Х. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти:

1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:
за 3 дни е 1,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

ХІ. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък:
1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:
за 7 дни без такса;

ХІІ. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по местни чл. 87, ал. 6 от ДОПК към община Априлци:
Заявление по образец;
Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:

за 7 дни е 3,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

ХІІІ. Издаване на заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ:

1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:

за 7 дни е 3,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

ХІV. Изготвяне на разпечатка за задължения и издължени суми:

1. Заявление по образец;
2. Пълномощно / при упълномощено лице /;

Срок на издаване и такса:

за 7 дни е 1,00 лв.;
за извършване на бърза услуга / до 1 ден /  - цената на услугата се удвоява;
за извършване на експресна услуга / до 6 часа / - заплаща се в троен размер;

Плащане на задължения за местни данъци и такси към община Априлци:
на каса, в Общинския център за информация и услуги на гражданите;
по пощата с пощенски запис;
по банков път;
Касите на EasyPay.

Банкова сметка: “Инвестбанк”АД 
IBAN: BG28IORT80488493438200
BIC: IORTBGSF

Код за вид плащане:

- 44 14 00 – Патентен данък, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 22 00 – Данък върху наследството, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 23 00 – Данък върху превозните средства, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 24 00 – Такса битови отпадъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 28 00 – Туристически данък;
- 44 34 00 – Други данъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 65 00 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

Адрес на отдел “Местни данъци и такси”:
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ул.”Васил Левски” № 109
гр. Априлци – 5641
обл. Ловеч

тел.: 06958 / 22-22, вътр. 123
сл.тел. 0882 693 085
факс: 06958 / 22-85

Със Заповед № 314от 02.09.2019 г. на Кмета на Община Априлци са определени границите на районите, честотата на обслужване и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закон за местни данъци и такси, които общината ще извършва през 2020 г., а именно:

организирано сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депа за ТБО и чистота на територии за обществено ползване на територията на гр.Априлци и тритенаселени места в община Априлци.

Пълният текст на Заповед № 314 от 02.09.2019 г.


  1. Данъци и такси - Текуща страница

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: