Правна информация

Дата на публикуване: 14.04.2012 13:13
Тази интернет страница е официална страница на Община Априлци по смисъла на чл. 10, ал. 3 пт Закона за електронното управление. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата
Съдържанието на информационните ресусрси, разположени на тази интернет страница, са съобразени с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публичната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на станицаа информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди, вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание
Община Априлци не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразноста на дейността на тези трети лица. Ако установите случай на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незавабно.

Авторски права
Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляватобществена инфоамция, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварително писмено съгласие на Община Априлци.

Лични данни
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ: Д-Р МЛАДЕН МАКСИМОВ ПЕЛОВ
АДРЕС: 5641, ГР. АПРИЛЦИ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 109
ТЕЛ: 06958 22 22, факс: 06958/ 22 85
e-mail: apriltsi1976@abv.bg
Община Априлци разработи настоящата страница във връзка с прилагане и спазване изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

Тук може да намерите информация за администратора на лични данни, длъжностното лице за защита на личните данни, както и друга информация създадени от администратора на лични Община Априлци за гарантиране и даване на увереност, че Вашите данни се обработват правомерно при осъществяване на нашите основни правомощия: местното самоуправление, предоставяне на административни услуги, администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански дейности, административно, правно и информационно обслужване, изпълнение на функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително-мобилизационната готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЗЛД)
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ДЗЛД: ВАНЯ МАРИНОВА ИВАНОВА
АДРЕС: 5641, ГР.АПРИЛЦИ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 109
ТЕЛ. 0884056619,  E-MAIL: @apriltsi1976@abv.bg
Заповед № 162 от 21.05. 2018 г. ДЛЗДПотърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: