Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“

Дата на публикуване: 13.09.2021 14:35

Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020 г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

Мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

Под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци“


Наименование Брой тегления
Интернет сайт училище.docx 457 Изтегли документ с име "Интернет сайт училище.docx"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: