Банкови сметки

Дата на публикуване: 14.04.2012 08:13


Банкови сметки на Община Априлци
НОВА Банкова сметка на Възложителя - Община Априлци за внасяне на гаранции за участие и изпълнение

Банкова сметка /IBAN/: BG15IORT80483393438200;
Банков код /BIC/: IORTBGSF
Банка “Инвестбанк”АД
НОВА Банкова сметка за заплащане на местни данъци и такси
Банкова сметка: “Инвестбанк”АД 
IBAN: BG28IORT80488493438200
BIC: IORTBGSF

Код за вид плащане:
- 44 14 00 – Патентен данък, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 22 00 – Данък върху наследството, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 23 00 – Данък върху превозните средства, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 24 00 – Такса битови отпадъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 25 00 – Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 28 00 – Туристически данък;
- 44 34 00 – Други данъци, наказателна лихва за просрочие на вземането;
- 44 65 00 – Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
Банка “Инвестбанк”АД 

НОВА 
Банкова сметка за заплащане на консумативи към договори за ползване на общински имот и други
Бюджетна банкова сметка /разплащателна/ BG67IORT80483193438202

НОВА 
Банкова сметка за заплащане на наеми и продажби на общинско имущество
Банкова сметка /IBAN/: BG28IORT80488493438200;
Банков код /BIC/: IORTBGSF

Код за вид плащане:
- 44 40 00 - Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция (вкл.продажба на дървесина на корен)
- 44 41 00 - Приходи от наеми на имущество;
- 44 42 00 - Приходи от наеми на земя;
- 44 55 00 - Приходи от продажба на ДМА;
- 44 56 00 - Приходи от продажби на земя;
- 44 80 01 - Такси за технически услуги;
- 44 80 07 - Такси за административни услуги (вкл.режийни разноски по чл.53 от НРПУРОИ);

НОВА Банкова сметка за дарения
Банкова сметка /IBAN/: BG28IORT80488493438200;
Банков код /BIC/: IORTBGSF

Код за вид плащане:
- 44 51 00 - Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

-------
*Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: