Пожарна безопасност

Дата на публикуване: 30.10.2019 15:30
Пожарната призовава жителите на Община Априлци да спазват правилата за пожарна безопасност и да не допускат инциденти с огън през настоящия отоплителен сезон

 
Участък “Пожарна безопасност и защита на населението” Априлци препоръчва на хората да спазват правилата за пожарна безопасност и да не допускат инциденти с огън. Предвид настоящият отоплителен сезон, повишената опасност от възникване на пожари, свързани с ползването на различни видове печки, както и необходимостта от поддържане на комините чисти от сажди, напомняме, че предприетите мерки за безопасност ще предотвратят настъпването на тежки материални щети през зимния сезон и недопускане на човешки жертви при пожари. За тази цел:
– Не допускайте използването на нестандартни и саморъчно направени отоплителни уреди!
– Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
–  Съблюдавайте разстоянието между отоплителните уреди и горими предмети да бъде не по-малко от 80 см. Опасно е стената зад печката да се облицова с горими материали;
– Най-добре е печките на твърдо гориво да се поставят върху негорима подложка, която покрива пода около печката 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;
– Голяма опасност крие запалването на печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), което в някои случаи може да доведе до експлозия. Опасно е отоплителните уреди да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
– Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!
– Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!
– При напускане на дома или офиса не забравяйте да се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени.
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
– Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
– Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
– Никога не ги заключвайте!
В случай, че забележите признаци на пожар или други опасности, които застрашават живота на хората незабавно звънете на телефон 112, призовават от УПБЗН – Априлци.

Мл.експерт Богдан Мешев
УПБЗН гр.Априлци
 
 
УПБЗН – АПРИЛЦИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ
Във връзка с продължителното засушаване и високите температури УПБЗН - Априлци обръща внимание за повишената пожарна опасност в горите и земеделският фонд.
Основните правила за недопускане на пожари в горски и земеделски площи са:
-    Не палете огън в гората, извън обособените и обозначени за целта места;
-    След използване на огън, задължително се загася, чрез обилно заливане с вода и зариване с почва;
-    Не хвърляйте незагасени цигари и кибритени клечки;
-    Не палете сухи треви, стърнища, крайпътни ивици и отпадъци;
-    Не изхвърляйте битови отпадъци и стъклени бутилки в горите и земеделски площи;
-    Не позволявайте на децата да играят с огън, кибрити, запалки  и др. и не ги оставяйте без наблюдение!
За пожарите в горите трябва да знаете:
-    Огънят се разпространява по-бързо отколкото изглежда, особено по стръмни терени;
-    Вятърът е особено опасен и можете да се окажете в смъртоносен капан
Действия при пожар:
-    При забелязване на признаци за пожар / дим, пламъци/ е необходимо бързо да оцените обстановката и да прецените къде е безопасно;
-    Своевременно да сигнализирате на телефон 112, като предадете информация за мястото и имате ли информация за застрашени хора;
-    Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с вода, пръст, пясък и тупалки от зелени клони.
Не забравяйте – предизвикването на пожар носи административно-наказателна отговорност. При пожари със значителна стойност нарушителят се наказва с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

Началник УПБЗН – мл. експ. Богдан Мешев

 
 

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: