Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци”

Дата на публикуване: 10.09.2015 21:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ОТНОСНО: Провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци”
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Априлци”

ще се проведе на 15.09.2015 г. /Вторник/ от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци, гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109;


При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: