Заповед № 260 от 02.08.2018 г. относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца (грип) по птиците (ИП), АЧС и Чумата по дребните преживни животни (Чума по ДПЖ) на територията на община Априлци

Дата на публикуване: 02.08.2018 00:00З А П О В  Е Д
№ 260
Априлци, 02.08.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.2, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Заповед № РД09-647/16.07.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, Заповеди № РД11-1032/18.06.2018 г. и № РД11- 1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), писмо на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” от БАБХ, относно констатирани огнища на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в малки ферми в района на окръг Тулча, Румъния и писмо с изх. № РД-03-492(1)/18.07.2018 г. на Областния управител на област Ловеч (наш вх. № 12741/18.07.2018г.), относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца (грип) по птиците (ИП), АЧС и Чумата по дребните преживни животни (Чума по ДПЖ) на територията на община Априлци.


ЗАБРАНЯВАМ

1. Провеждането на събори, изложби, пазари, състезания и други на територията на община Априлци, съгласно чл. 134, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
2. Забрана на всякакво движение на живи домашни птици, яйца за размножаване и консумация, прясно пилешко месо, пилешки месни продукти, живи дребни преживни животни (ДПЖ), мляко и продукти от ДПЖ, прясно или осолено месо от ДПЖ и месни продукти от ДПЖ, които идват от официално обявените предпазни (3 км около огнището) и надзорни (10 км около огнището) зони.
3. Нерегламентиран превоз и търговия със свине.


НАРЕЖДАМ

А. По отношение недопускане и разпространение на болестта Инфлуенца по птипите (ИП):
1. Кметовете и кметските наместници на населени места от община Априлци да съдействат за изпълнението на мерките за профилактика срещу болестта Инфлуенца по птиците (ИП), като сведат настоящата заповед до знанието на собствениците и управителите на птицевъдни обекти и собствениците на птици, отглеждани само за лични нужди.
2. Официалния ветеринарен лекар на община Априлци от отдел "Здравеопазване на животните" при ОДБХ - Ловеч и обслужващите ветеринарни лекари да извършват клинични прегледи при съмнение за болестта ИП и вземане на проби за лабораторно изследване при съмнителна смърт на диви и домашни птици.
3. В птицевъдните обекти да се въведат мерките за биосигурност.
4. Собствениците и управители на птицевъдни обекти и собствениците на птици, отглеждани само за лични нужди, да:
4.1. не допускат излизането на птиците извън дворовете;
4.2 не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни
птици;
4.3 съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
4.4. да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;
4.5. уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета/кметския наместник на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност.
5. Да се извършат съвместни проверки на официалния ветеринарен лекар на община Априлци, Сдружение „Ловно-рибарско дружество - Троян” и Държавно ловно стопанство „Русалка” на територията на община Априлци за наличие на болни или умрели диви птици.
Б. По отношение недопускане и разпространение на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) - да се спазват мерките за превенция и недопускане на заболяването, набелязани в Протокол № 6/21.06.2018 г. на Общинската епизоотична комисия - Априлци, публикуван на официалния сайт на община Априлци, и изпратен за информация и изпълнение на органите на РУ на МВР -Троян, на кметовете и кметските наместници на населените места за довеждане до знанието на населението.
В. По отношение недопускане и разпространение на болестта Чума по дребните преживни животни (Чума по ДПЖ).
1. По-добра информираност на животновъдите за признаците на заболяването - то протича с треска и депресия, изтечения от очите, носа и устата, рани в устната кухина, сухи и напукани муцуна и ноздри, диария, кашлица и затруднено дишане и хранене, като болестта може да завърши със смърт.
2. Засилени и обстойни клинични прегледи и аутопсии на овцете и козите направени от ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти.
3. По възможност избягване смесването и кръстосване на пътищата на придвижване и паша (водопои, мери, пасища, пътища) на отделни стада в населените места.
4. Засилени мерки за биосигурност в животновъдните обекти (използване на дезинфекционна площадка, индивидуално предпазно облекло, ръкавици за еднократна употреба, маски и т.н.).
Обши мерки за недопускане и разпространение на болестите ИП. АЧС и Чума по ДПЖ:
1. Вниманието на органите на Районно управление на МВР - Троян да е насочено към засилване контрола при придвижването на птици, овце, кози и свине с автомобилен транспорт и извършването на проверки на всички необходими документи за животните: ветеринарномедицинско свидетелство съпровождащо пратката с животни (от където да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са - за клане, доотглеждане, развъждане и други); лиценз на транспортното средство за превоз на животни; удостоверение за правоспособност на водача (за изкаран курс по хуманно отношение към животните).
2. При съмнително заболяване или смърт на птица/и (домашни и диви), овце и кози и производните им и свине (домашни и диви) да се уведомяват незабавно ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти, официалния ветеринарен лекар на община Априлци д-р Мария Дойчинова на телефон 0882569764, а в извънработно време и през почивните дни на телефон 06958 20 02 - дежурния в Общинския съвет по сигурност.
Настоящата заповед да се сведе за сведение и изпълнение до знанието на:
- Собствениците и управители на животновъдни обекти с птици, дребни преживни животни и свине, чрез публикуване на официалната интернет-страница на Община Априлци:
- Собствениците и управители на животновъдни обекти с птици, дребни преживни животни и свине, отглеждани само за лични нужди, чрез кметовете и кметските наместници на населените места;
- Председателя на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Троян”;
- Директора на Държавно ловно стопанство „Русалка” гр. Априлци.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете и кметските наместници на населените места на територията на община Априлци, официалния ветеринарен лекар на община Априлци и органите на Районно управление на МВР – Троян .

До отмяната на повишената епизоотична готовност, периодично, в края на всеки месец, официалния ветеринарен лекар на община Априлци да информира кмета на община Априлци за епизоотичната обстановка на територията на община Априлци.

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет-страница на Община Априлци.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ
Кмет на Община Априлци

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: