Новини и съобщения


02.08.2021
ОБЯВА Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен с начална тръжна цена на дървесината по подотдел, описана в колона 25 /двадесет и пет/ по Опис-Приложение №1. Тръжната документация ще се закупува в касата на Общински Център за информация и услуги на първи етаж в сградата на Община Априлци срещу 10.00 лв. в брой без ДДС, в срок до...

30.07.2021
Обява Община Априлци ще проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /Десет/ години на: едноетажна сграда с идентификатор 52218.546.113.2, с предназначение “Сграда за търговия”, със застроена площ от 50 кв.м., по одобрената кадастрална карта на град Априлци, кв.Острец със Заповед № РД – 18 – 49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителният директор на АГКК,, актувана с Акт за частна...

26.07.2021
Общинска администрация гр.Априлци, Ловешка област съобщава на заинтерисуваните граждани, че на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и Решение №256/29.04.2021г. на Общински съвет Априлци, е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т. 175 и улица между о.т. 175 през о.т. 904 до о.т. 903 и изменение на план за...

21.07.2021
Комисии за землищата на община Априлци, област Ловеч със задача да ръководят сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2021/2022 година и изготвят доклад до Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч при постигнати такива. При необходимост да се изготви проект за разпределение по реда, определен в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.Заповед на Директора на ОД "Земеделие"...

21.07.2021
О Б Я В А за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

21.07.2021
Във връзка с ремонта на пътя гр.Априлци - с.Тъжа и необходимостта от изграждане на водосток, ще бъде преустановено движението по трасето от 21 до 23 юли включително.

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

Какво смятате за новата визия на сайта ?


Какво смятате за новата визия на сайта?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Харесва ми :
33 % Complete (success)
Не ми допада :
65 % Complete (success)
Не знам :
2 % Complete (success)