Новини и съобщения


28.09.2023
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.503.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Скандалото, УПИ III,   кв. 35 по регулационния план...

28.09.2023
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.503.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Скандалото, УПИ III,    кв. 35 по регулационния план...

21.09.2023
Община Априлци съобщава на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение - „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на  гр. Априлци”   – Реконструкция на водопроводна мрежа кв. „Видима”– Етап 2, с обща дължина 5750 м. Обява за уведомяване на заинтересованите лица и общественост ТУК

18.09.2023
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 340/13.09.2023 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.511.40  и 52218.511.53  по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ ХХII-36...

14.09.2023
ПОКАНА: Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени Указ № 146/31.07.2023 г. (Обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България, чл. 75 от Изборния кодекс, Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 18.09.2023 г./понеделник/ от 10.00 ч. в залата на ОбС – Априлци намираща се на втория етаж на сградата...

11.09.2023
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 335/08.09.2023 г. на Кмета на Община Априлци е одобрен: Проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.118.474 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Скандалото, махала „Павлово“, община Априлци, обл. Ловеч. Възложител: Николай Георгиев Шампилев. В 14-дневен срок от получаване на съобщението на...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: