Новини и съобщения


29.09.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 355/27.09.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ V-531, кв. 39 по регулационния план...

29.09.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 354/27.09.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.512.306 , УПИ ХIII-378, УПИ ХIV-378 и УПИ ХV-354, кв. 13 по регулационния план на кв....

27.09.2022
Община Априлци, област Ловеч на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № 322/13.09.2022 г. на Кмета на Община Априлци е допуснато  изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват за ПИ 52218.548.662 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ VIII-80,661, кв. 85 по...

16.09.2022
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатор 52218.541.80, 52218.541.81,  52218.541.82,  52218.541.83, 52218.541.651 и 52218.541.725 по КККР на гр. Априлци, УПИ XXIII-271,  УПИ...


13.09.2022
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Априлци съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ / в обхват за ПИ 52218.533.187 по КККР на гр. Априлци, Строителен полигон „Свинова поляна“, кв. Център, гр. Априлци. Възложител: Георги...

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: