Общинска собственост

Дата на публикуване: 30.05.2012 21:00

 Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Априлци, на основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост и чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Априлци.
 Обявление за отчуждаване на имоти-частна собственост 
 Заповеди за одобряване на споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по землища за 2023 година.
 Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" за разпределение масивите за ползване на земеделски земи за 2022/2023 стопанска година за землища в Община Априлци

Протокол на комисия назначена със Заповед № 142 от 27.03.2020 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
Протокол на комисия назначена със Заповед № 100 от 16.03.2021 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
Протокол на комисия назначена със Заповед № 80 от 24.03.2022 г. за разпределение на имоти по чл.37и от ЗСПЗЗ
Разпределение 
 Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване
Списъци на имоти от общинския поземлен фонд, с начина на трайно ползване "Пасища, мери и ливади" за индивидуално и общо ползване:
 Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Индивидуално ползване за 2020г.
 Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Общо ползване за 2020г. 
 Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Индивидуално ползване за 2021г.
Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Общо ползване за 2021г. 
 Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Индивидуално ползване за 2022г.
Списък на свободните общински имоти с начин на трайно ползване "Пасища, мери и ливади", определени за Общо ползване за 2022г.

Списък на свободни земеделски имоти за отдаване под наем
 


Правила за ползване на Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Априлци:
 Правила за ползване на Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление:
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021 година.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2022 година.

С Протоколно решение № 1 от 21.03.2014 г. на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-12-47 от 24.03.2014 г. на Директора на ОДЗ – Ловеч са определени са определени земеделските земи, които са останали след възстановяване собствеността на бившите собственици и които преминават в собственост на Община Априлци.

Земи в землището на гр.Априлци, ЕКАТТЕ:52218 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Скандалото ЕКАТТЕ:66771 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Велчево, ЕКАТТЕ:10567 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)
Земи в землището на с.Драшкова поляна ЕКАТТЕ:23621 - общинска собственост на основание чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр.13 от 2007 г.)

Планови документи за общинската собственост
С Решение № 137 от Протокол № 7 / 31.03.2016 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2015-2019г. 
С Решение № 57 от Протокол № 5 / 30.01.2020 г. е приета мандатната Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Априлци за периода  2019-2023г.
С Решение № 58 от Протокол № 5 / 30.01.2020 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2020 г.
С Решение № 207 от Протокол № 25 / 28.01.2021 г. е приета Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти собственост на Община Априлци през 2021 г. 
С Решение № 379 от Протокол № 45 / 27.01.2022г. е приета Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци през 2022 г. 
С Решение № 385 от Протокол № 46 / 24.02.2022г. е актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци за 2022 г. 
С Решение № 405 от Протокол № 47 / 31.03.2022г. е актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци за 2022 г. 
С Решения № 412 и 414 от Протокол № 47 / 31.03.2022г. е актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци за 2022 г. 
С Решениe № 420 от Протокол № 50 / 28.04.2022г. е актуализирана Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци за 2022 г.

Документи

 Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем - актуален към 22.02.2022г.
 Главен регистър на частната общинска собственост - актуален към 01.01.2022г.
 Регистър на разпоредителни сделки с недвижими имоти общинска собственост - актуален към 18.02.2022г.
 Главен регистър на публичната общинска собственост - актуален към 01.01.2022г.
 Регистър за търговските дружества с общинско участие на Община Априлци - актуален към 01.01.2022г.
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2013 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2014 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ГОДИШЕН ПЛАН за ползване на дървесина през 2015 година в гори собственост на ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Наименование Брой тегления
Отчет за състоянието на Общинската собственост-2022 година.pdf 0 Изтегли документ с име "Отчет за състоянието на Общинската собственост-2022 година.pdf"
Заповеди за одобрени споразумения по землища за 2023година.rar 15 Изтегли документ с име "Заповеди за одобрени споразумения по землища за 2023година.rar"
Заповеди Априлци за разпределени масиви-2022-2023.rar 370 Изтегли документ с име "Заповеди Априлци за разпределени масиви-2022-2023.rar"
Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 420 от 28.04.2022година.pdf 601 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 420 от 28.04.2022година.pdf"
Протокол разпределение 2022г.pdf 802 Изтегли документ с име "Протокол разпределение 2022г.pdf"
Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 412 и 414 от 31.03.2022година.pdf 594 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 412 и 414 от 31.03.2022година.pdf"
Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 405 от 31.03.2022година.pdf 694 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 405 от 31.03.2022година.pdf"
Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 385 от 24.02.2022година.pdf 461 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане Актуализирана с Решение 385 от 24.02.2022година.pdf"
Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване.pdf 904 Изтегли документ с име "Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване.pdf"
Регистър на земи-общинска собственост,отдадени под аренда или наем.pdf 766 Изтегли документ с име "Регистър на земи-общинска собственост,отдадени под аренда или наем.pdf"
Регистър Разпоредителни сделки-Актуален към 18.02.2022г..pdf 639 Изтегли документ с име "Регистър Разпоредителни сделки-Актуален към 18.02.2022г..pdf"
Програма за управление и разпореждане 2022 година.pdf 869 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2022 година.pdf"
Отчет за състоянието на Общинската собственост-2021година.pdf 668 Изтегли документ с име "Отчет за състоянието на Общинската собственост-2021година.pdf"
Регистър Дружества-Актуален към 01.01.2022г..pdf 718 Изтегли документ с име "Регистър Дружества-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Регистър ПОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf 1156 Изтегли документ с име "Регистър ПОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Регистър ЧОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf 727 Изтегли документ с име "Регистър ЧОС-Актуален към 01.01.2022г..pdf"
Списък Общо ползване 2022г.pdf 780 Изтегли документ с име "Списък Общо ползване 2022г.pdf"
Списък Индивидуално ползване 2022г.pdf 979 Изтегли документ с име "Списък Индивидуално ползване 2022г.pdf"
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ за стопанската 2022-2023.pdf 1007 Изтегли документ с име "ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ за стопанската 2022-2023.pdf"
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.pdf 877 Изтегли документ с име "ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.pdf"
Протокол разпределение 2021г.pdf 1131 Изтегли документ с име "Протокол разпределение 2021г.pdf"
Програма за управление и разпореждане 2021- Актуализирана с Решение №253 от 29.04.2021г..pdf 1241 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2021- Актуализирана с Решение №253 от 29.04.2021г..pdf"
Програма управление и разпореждане 2020г.pdf 1470 Изтегли документ с име "Програма управление и разпореждане 2020г.pdf"
Стратегия ОС Априлци 2019-2023.pdf 1114 Изтегли документ с име "Стратегия ОС Априлци 2019-2023.pdf"
Стратегия ОС Априлци 2015-2019.pdf 1580 Изтегли документ с име "Стратегия ОС Априлци 2015-2019.pdf"
Списък Общо ползване 2020г.pdf 1716 Изтегли документ с име "Списък Общо ползване 2020г.pdf"
Списък Индивидуално ползване 2020г.pdf 1478 Изтегли документ с име "Списък Индивидуално ползване 2020г.pdf"
Програма за управление и разпореждане 2021.pdf 1494 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане 2021.pdf"
Регистър на разпоредителни сделки - 01.01.2021г.pdf 1494 Изтегли документ с име "Регистър на разпоредителни сделки - 01.01.2021г.pdf"
Регистър дружества - 01.01.2021г.pdf 1345 Изтегли документ с име "Регистър дружества - 01.01.2021г.pdf"
Главен регистър ЧОС - 01.01.2021г.pdf 1183 Изтегли документ с име "Главен регистър ЧОС - 01.01.2021г.pdf"
Главен регистър ПОС - 01.01.2021г.pdf 1350 Изтегли документ с име "Главен регистър ПОС - 01.01.2021г.pdf"
Списък Общо ползване 2021г.pdf 1923 Изтегли документ с име "Списък Общо ползване 2021г.pdf"
Списък Индивидуално ползване 2021г.pdf 1948 Изтегли документ с име "Списък Индивидуално ползване 2021г.pdf"
  1. Общинска собственост - Текуща страница
  2. ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: