Обява -5661-20189-001

Дата на публикуване: 16.01.2018 00:00
ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
„Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище – Бъдеще – 1894 Априлци, град Априлци, квартал Острец, община Априлци“ съгласно Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП -  „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище – Бъдеще – 1894 Априлци, град Априлци, квартал Острец, община Априлци“ съгласно Договор № 11/07/2/0/00076 от 14.03.2018 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони““ - Публикувана на 31.05.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 31.05.2018 г.ЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
ДОКУМЕНАТАЦИЯ за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 31.05.2018 г.
ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Образец № 14.1 - Количествено - стоностна сметка - КСС (във формат Excel);
Проект на договор за възлагане на обществена поръчка
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - Обяснителна записка, Количествена сметка
ЧЕРТЕЖИ
001А - Ситуация
002А - Архитектурно заснемане на подземно ниво
003А - Архитектурно заснемане разпределение Първи етаж
004А - Архитектурно заснемане разпределение Втори етаж
005А - Архитектурно заснемане План покрив
006А - Архитектурно заснемане - вертикален разрез
007А - Архитектурно заснемане - фасади (констативна част)
008А - Разпределение подземно ниво
009А - Разпределение Първи етаж
010А - Разпределение Втори етаж
011А - План покрив
012А - Вертикален разрез
013А - Фасади
014А - Спецификация на дограмата

Разяснения за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол за прием на позстъпилите оферти по процедура, чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 20, ал. 3, т. 1., във връзка с чл. 186 от ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ – БЪДЕЩЕ – 1894 АПРИЛЦИ, ГРАД АПРИЛЦИ, КВАРТАЛ ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“ - Публикуван на 16.06.2018 г.
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ – БЪДЕЩЕ – 1894 АПРИЛЦИ, ГРАД АПРИЛЦИ, КВАРТАЛ ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“ - Публикуван на 20.06.2018 г. в 15:05 ч.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;

Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР  - Публикуван на ......2018 г.

Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;


  1. Обява -5661-20189-001 - Текуща страница

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: