Независим живот

Дата на публикуване: 28.12.2015 22:00


                                                                                                                                          
СПИСЪК на класираните кандидати за "Личен асистент" по проект "Център за интегрирани услуги"
СПИСЪК на класираните кандидати за "Домашен помощник" по проект "Център за интегрирани услуги"
СПИСЪК на класираните кандидати за длъжности в екипа по проект "Център за интегрирани услуги"
СПИСЪК на класираните кандидати за "Личен асистент" по проект "Център за интегрирани услуги" и разпределените им почасово потребители
СПИСЪК на класираните кандидати за "Домашен помощник" по проект "Център за интегрирани услуги" и разпределените им почасово потребители

СПИСЪК На лицата, подали заявления за «Личен асистент» по проект «Център за интегрирани услуги» и допуснати до класиране по проекта

Обява за конкурс за подбор на персонал за целите на проект „Център ингергирани услуги в община Априлци”

Документи за кандидатстване за Личен асистент
Документи за кандидатстване за Домашен помощник
Документи за кандидатстване за Персонал за управление на „Център ингергирани услуги”
СТАРТИРА ПРОЕКТ
„ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА АПРИЛЦИ”

   От  10.12.2015 година стартира проект „Център за интегрирани услуги в Община Априлци”, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, договор № BG05M9OP001-2.002-0198-C001.Продължителността на проекта е 26 месеца, а услугите в общността и в домашна среда ще се предоставят 24 месеца.
   Целта на проекта e да надгради услугите в домашна среда, като ги допълни със специализирани услуги в общността и в дома свързани с обслужване и от други специалисти. За предоставянето на максимално обхватни и качествени услуги в проекта ще бъдат назначени лични асистенти, домашни помощници, медицинска сестра, и други специалисти при необходимост, за да може да се профилират услугите съобразно компетентностите на различните специалисти.
По този проект ще се  предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане.
   Лицата, желаещи да кандидатстват за ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА по проекта следва да представят следните документи:
•    заявление по образец;
•    документ за самоличност (копие); за дете-удостоверение за раждане (копие);
•    експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, протокол на ЛКК или други актуални медицински документи удостоверяващи здравословното състояние  (копие);
•    документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата (копие ) когато е приложимо;
Всички заявления ще се подават в сградата на общинска администрация-Априлци, Център за обслужване на граждани – ет. 1.
Заявленията могат да се подават през цялото време на изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и отценени тези, които са подадени до 15 януари 2016 година.

  1. Независим живот - Текуща страница
  2. План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027
  3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 \"Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци\"
  4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.001-0070-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“
  5. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище \"Васил Левски\" гр. Априлци“
  6. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
  7. Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
  8. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: