Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Дата на публикуване: 12.12.2012 12:50ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 22 юли 2013 г., в Конферентната зала на хотел “Президиум Палас”, гр. Ловеч, се проведе Финална пресконференция за представяне на извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян.

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

 

Конференцията беше открита от Ръководителя на проекта - г-жа Светла Маринова, директор на Дирекция АПОФУС в Областна администрация Ловеч. Тя представи екипа за организация и управление, в който влизат още г-жа Севдалина Пеева, главен експерт в дирекция АКРРДС, г-жа Медиана Цветкова, главен счетоводител в Дирекция АПОФУС, г-жа Румяна Георгиева от община Ловеч, координатор за общините Ловеч, Летница и Угърчин; г-жа Верка Добрева-Съботинова от община Троян – координатор за общините Троян и Априлци и г-н Мариян Алексиев от община Тетевен – координатор за общините Тетевен, Луковит и Ябланица.

 

г-н Милко Недялков, областен управител на област Ловеч, приветства гостите на пресконференцията. На събитието присъстваха г-жа Цецка Димитрова, заместник областен управител на Ловеч, представители на общините партньори по проекта Ловеч, Троян и Тетевен, както и представители на останалите общини от областта.

 

Представители на фирмите изпълнители по проекта – г-жа Радостина Павлова, директор „Програми и проекти” в „КАВАНГАРД” ЕООД и г-жа Александра Миланова, събитиен мениджър в „Ивент Дизайн” ООД, запознаха присъстващите с извършените дейности и постигнатите резултати в рамките на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“.

 

По договор с предмет „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проекта”, изпълняван от „КАВАНГАРД” ЕООД, бяха извършени следните дейности:

 

v      Изготвен обобщен доклад за оценка на 16 секторни общински програми с препоръки за актуализация

v      Изготвен обобщен доклад с фактически и времеви изисквания, с които трябва да бъдат съобразени областната стратегия и общинските планове за развитие, залегнали в изследваните европейски и национални стратегически и нормативни документи

v      Изследване на 91 документа, актуални към 15 Декември 2012 г.: 7 европейски документа със стратегически или планов или нормативен или друг характер, 27 национални  документи със стратегически или планов или нормативен или друг характер, разпределени в 10 направления и 57 нормативни акта, групирани в 13 направления

v      Изготвени за област Ловеч и на всяка една от осемте й съставни общини: доклади от детайлно проучване по актуални данни за природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие; анализи на природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие; SWOT анализи

v      Създадена система от критерии и индикатори за наблюдение и оценка на планираните политики.

v      Изготвен Анализ на съществуващите механизми за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически документи

v      Разписани и обосновани за деветте целеви администрации финансови прогнози и оценки на ресурсната обезпеченост за изпълнение на приоритетите за програмния период 2014 – 2020 г.

v      Изготвен анализ на състоянието на процесите по бюджетиране изпълнението на политики.

v      Изготвени детайлни процедурни правила за разработване на бюджетни прогнози.

v      Създаден интер- и интраинстутиционален механизъм за разработване на бюджетни прогнози

 

По договор с предмет „Дейности за информация, публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проекта“, изпълняван от „Ивент Дизайн” ООД, бяха постигнати следните резултати:

 

v      Организиране и провеждане на 9 кръгли маси със социалните партньори на областно и общинско ниво с общо над 150 участника

v      Организиране и провеждане на 8 кръгли маси за представители на бизнеса и браншови организации с общо над 130 участника

v      Организиране и провеждане на 8 дни на отворените врати за граждани и граждански организации с общо над 140 участника

v      Организиране и провеждане на три двудневни обучения с общо над 60 участника: по стратегическо планиране, по изпълнение и финансиране на политики, по наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегически и планови документи

v      Организиране и провеждане на 2 пресконференции

v      Публикации в национална преса за напредъка по проекта

v      Публикации в регионални и местни печатни и интернет медии

v      Заснемане и излъчване на обзорен 20 минутен филм за проекта

v      Изработване на рекламни и информационни материали по проекта

 

 

По този начин беше постигната основната цел на проекта, а именно - интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

 

 


Приключиха обученията попроект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие ипросперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч,Тетевен и Троян

 

 

През м.юли 2013 г. бяха проведени три обучения по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч заустойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен иТроян. Проектътсе осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административенкапацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение - 18 месеца.

Основната цел на проект„Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие ипросперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането наполитики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата целна ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включителнообщинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване награжданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж изаетост.

Обученията бяха проведени втри модула:

-        Обучение по стратегическо планиране (2 и 3 юли 2013 г.)

-        Обучение по изпълнение и финансиране на политики (9 и 10 юли 2013 г.)

-        Обучение по наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегическии планови документи (16 и 17 юли 2013 г.)

В обученията взеха участие над60 души, сред които:

-        кметовете и заместник-кметовете на осемте общини в област Ловеч

-        председателите на общинските съвети

-        областния управител и заместник-областните управители на област Ловеч

-        ресорни служители в общинските администрации и областна администрацияЛовеч

-        общински съветници, членове на ресорни постоянни комисии

______________________________________________________________________________
Община Априлци е целева група по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на Областна администрация Ловеч


Община Априлци е целева група по проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а периодът на изпълнение 18 месеца.

Инж. Ваня Събчева, областен управител на Ловеч: „Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е от особена важност за нашата област. Партньори по проекта са общините Ловеч, Тетевен и Троян, а останалите общини от област Ловеч са целеви групи. Накратко – проектът на областна администрация обединява всички общини в областта”.

Ръководител на проекта е г-н Венцислав Гатев, главен секретар на Областна администрация. Г-жа Румяна Георгиева от община Ловеч е координатор за общините Ловеч, Летница и Угърчин, г-жа Верка Добрева-Съботинова от община Троян е координатор за общините Троян и Априлци и г-н Мариян Алексиев от община Тетевен е координатор за общините Тетевен, Луковит и Ябланица.

Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Проектът е насочен към и търси трайно въздействие върху следните целеви групи:
 • органите на териториално и местно управление, в лицето на областния управител, кметовете на общините и общинските съвети;
 • областната и осемте общински администрации (Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица) в лицето на експерти, отговарящи ресорно за планирането и провеждането на политики на областно и общинско ниво;
 • социалните партньори и представители на браншови и граждански организации.

 1. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет - Текуща страница
 2. План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027
 3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 \"Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци\"
 4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.001-0070-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“
 5. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище \"Васил Левски\" гр. Априлци“
 6. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
 7. Независим живот
 8. Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: