Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Дата на публикуване: 26.08.2013 21:00„Изгражданена игрище за мини – футбол в община Априлци за подобряване достъпа нанаселението до спортни услуги„

Проектъте финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007– 2013 г. по мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за  местно развитие“.

Конкретнитецели на проекта са:

-Стратегическата цел на проекта е създаване на благоприятни условия заздравословен начин на живот и развитие на подрастващите чрез изграждане намодерна спортна инфраструктура, която ще допринесе за развитие на физическатакултура и спорта в община Априлци;       

-Подобряване и развитие на спортната база както за спортно майсторство, така иза масовия спорт.
-Привличане на частни инвестиции за развитието на спорта в общината, тъй катобюджетът за физкултура и спорт, който може да отдели общината в рамките наобщинския бюджет е незначителен;

- Създаване на условия за развитиена спортното майсторство.

-Да се популяризира приносът на ЕС за развитието на социално-икономическитепроцеси в региона, да се промотират възможностите за финансиране на местниинициативи;

Обект:кв. Зла река

Дейностите по проекта включват:Подготовка на терена, доставка и монтаж на изкуствена трева, ограда, футболниврати и пейки.

Бюджет на проекта:87 065,40лв. без ДДС
Продължителност на проекта:2014 г. – 2015 г.
Изгражданетона игрище за мини – футбол в общината е насочено към преодоляване наограничения като липсата към момента на добра материална база за спорт  на територията на общината и недостига нафинансови ресурси за развитие на общинската инфраструктура. Реализацията напроекта ще допринесе за съчетаване на мерки за подобряване на инфраструктуратаи увеличаване броя на хората, практикуващи спорт. Успешното им съчетаване щедопринесе за подобряване качеството на живот на хората чрез възможност заспортни прояви и прояви.


________________________________________________________________________________

Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Априлци с цел подобряване достъпа на населението от селските райони до социални услуги и Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласни пътища в община Априлци с номера GAB 1165 и LOV 1002”

Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Конкретните цели на проекта са: Предоставяне на услуги на уязвими групи от населението, като хора с увреждания, безработни възрастни хора над 50 години, пенсионери и инвалиди; подобряване на социалната и трудовата интеграция на хора в неравностойно положение;развитие и модернизация на транспортно – комуникационната инфраструктура в община Априлци; рехабилитация на основна пътна връзка свързваща населеното място с пътна мрежа II иIII клас и свързваща две съседни общини– Община Априлци и Община Севлиево; създаване  на  благоприятни  условия,  стабилизиращи  местната  икономика  и  водещи до балансирано и устойчиво развитие.

Обект: I-ва отсечка: ПътLOV1002 км0+000 - км1+940; П-ра отсечка: км20+200-км24+860 общински пътGАВ1165; ІІІ-та отсечка: км24+860- км27+890 общински пътGАВ1165; Изграждането на дневен център за възрастни хора и хора с увреждания е в непосредствена близост до Дом за стари хора „Ганка и Георги  Събчеви”  гр. Априлци, кв. Център.

Дейностите по проекта включват:
1.    Изграждане на дневен център за грижа за възрастни хора и хора с увреждания:
•    Готова за експлоатация ОиВ система.
•    Цялоста изградена електро- инсталация,
•    Изградена  здрава  конструкция  на сградата;
•    Монтирана  дограма  високи топлотехнически характеристики.
•    Поставяне на топлоизолация.
•    Монтаж на вътрешни дограми;
•    Монтирани  санитарно-  битови помещения.
•    Боядисване  на вътрешните  стени  и  лакиране.
•    Монтирани  подови настилки.
•    Монтирани бюрдюри;
•    Направа на пешеходни алей;
•    Монтиране  на паркови  осветителни тела;
•     Затревяване;
2.    Рехабилитация на общински път LOV 1002  км 0+000- км1+940
•    Рехабилитация  на  1.940  км.  улична мрежа с плътен асфалт за износващ пласт  4 см  дебелина.
3.    Рехабилитация на общински пътGAB 1165  км 20+200- км24+860 и GAB 1165  км24+860 – км 27+893
•    Рехабилитация  на  7.493  км.  улична мрежа с плътен асфалт за износващ пласт  4 см  дебелина

Бюджет на проекта: 4 833 000.00 лв. без ДДС
Продължителност на проекта: 2011 – 2013 г.

Реализацията  му  ще  подпомогне разрешаването  на  проблема  с  остарялата  и  нерентабилна  инфраструктура  в  общината, като  по този  начин  в  дългосрочен  план  ще  доведе  до  постигане  на  икономическите  и  социални  цели,  свързани с подобряване на обстановката в гр. Априлци и ще допринесе за осигуряването на подходяща инфраструктура,  която  да  доведе  до  създаване  на  по –добри  условия  за  живот  на  хората  в неравностойно  положение  в  община  Априлци.

  1. Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” - Текуща страница
  2. План за интегрирано развитие на Община Априлци 2021-2027
  3. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект № BG06RDNP001-7.006-0069-C01 \"Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци\"
  4. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.001-0070-C01 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“
  5. Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 7, Под-мярка 7.2, Проект №: BG06RDNP001-7.002-0018-C01 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище \"Васил Левски\" гр. Априлци“
  6. Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
  7. Независим живот
  8. Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: