НАРЕДБИ, ТАРИФИ и ПРАВИЛНИЦИ

Дата на публикуване: 14.04.2012 21:00


НАРЕДБИ
 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Априлци - 27.04.2017г.
 Наредба за рекламната дейност и реда и условията за разполагане на съоръжения за рекламно-информационни елементи на територията на Община Априлци
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Априлци - 31.05.2019 г.
Наредба за поправяне, премахване или заздравяване на строежи на територията на община Априлци
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Априлци
Наредба №11 за условията и реда за упражняване на правата на собственик на Община Априлци върху общинската част от капитала на търговските дружества
Наредба №16 за администриране и определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Априлци - 22.12.2022г.

Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Априлци - 24.02.2022г.

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Априлци - 31.03.2022 г.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци - 31.03.2022г.

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - 31.03.2022г.
Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община Априлци - 31.03.2022г.
Наредба №3 
за организацията на търговската дейност на територията на Община Априлци
Наредба за условията и реда за обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Априлци
Н
аредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци
 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци
 Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци - 22.12.2022г.
    Приложения към Наредба за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Априлци


ТАРИФИ
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост
 Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Априлци, на основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост и чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Априлци.


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на Община Априлци - 27.12.2019 г.
 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при Община Априлци - мандат 2019 - 2023г. - (19.04.2022г.)


Наименование Брой тегления
Наредба №16 - 22.12.2022г..pdf 8 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 22.12.2022г..pdf"
Приложение към НСПЗОЗНОА.pdf 8 Изтегли документ с име "Приложение към НСПЗОЗНОА.pdf"
Н А Р Е Д Б А за символите, почетните знаци, званията, наградите.pdf 8 Изтегли документ с име "Н А Р Е Д Б А за символите, почетните знаци, званията, наградите.pdf"
Наредба Детски градини.pdf 55 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.pdf"
ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ.pdf 160 Изтегли документ с име "ТАРИФА ЗА БАЗИСНИ МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ.pdf"
Наредба №16 - 31.03.2022г...pdf 125 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 31.03.2022г...pdf"
Наредба Детски градини.doc 260 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.doc"
Наредба Детски градини.pdf 228 Изтегли документ с име "Наредба Детски градини.pdf"
PODOS 2019-2023г.(19.04.2022г.).pdf 347 Изтегли документ с име "PODOS 2019-2023г.(19.04.2022г.).pdf"
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 31.03.2022г..pdf 1118 Изтегли документ с име "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 31.03.2022г..pdf"
Наредба №16 - 31.03.2022г..pdf 692 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 31.03.2022г..pdf"
Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци-31.03.2022г..pdf 597 Изтегли документ с име "Наредба за реда за управление на горските територии-собственост на Община Априлци-31.03.2022г..pdf"
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ-31.03.2022г..pdf 546 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ-31.03.2022г..pdf"
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 31.03.2022г..pdf 368 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ - 31.03.2022г..pdf"
НАРЕДБА 1 (24.02.2022г.).docx 823 Изтегли документ с име "НАРЕДБА 1 (24.02.2022г.).docx"
NRPUROI10052017.pdf 764 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Naredba-гgori-062019.pdf 618 Изтегли документ с име "Naredba-гgori-062019.pdf"
NRPUROI10052017.pdf 891 Изтегли документ с име "NRPUROI10052017.pdf"
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf 1607 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетн.pdf"
Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf 701 Изтегли документ с име "Наредба № 1 за обществения ред корекции комисии.pdf"
Наредба №16 - 26.11.2020.docx 1901 Изтегли документ с име "Наредба №16 - 26.11.2020.docx"
Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf 1999 Изтегли документ с име "Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Априлци за внасяне (1).pdf"

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: