Предложения до ОбС - Априлци

Дата на публикуване: 11.10.2012 06:43

 Архив на Предложения до ОбС - Априлци за 2017 година


                                                                                            
                                                                    
                                                                                месец Декември 2022г.
Предложение ДП-416, относно:
Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. с проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Априлпи, община Априлци”.
Предложение ДП-418, относно:Кандидатстване на Община Априлци с проект за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж и проект „Топъл обяд“ пред фонд „Социална закрила“ – МТСП.

                                                                                 месец Ноември 2022г.
Предложение ДП-401, относно:
Даване на съгласие за ползване на дължимите за 2022 г. отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Предложение ДП-402, относно:Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите във „ВиК“ АД – гр. Ловеч.
Предложение ДП-403, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Априлци и общински културен календар за 2023г.
Предложение ДП-404, относно:Oпределяне на „Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Априлци, на основание чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл. 27 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Априлци“.
Предложение ДП-405, относно:
Актуализация на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Априлци за периода 2022 – 2024 г.
Предложение ДП-406, относно:Заявление с вх. №1474/21.10.2022г. от Анита Георгиева Йорданова за отпускане на 5 м³ дърва за огрев.
Предложение ДП-407, относно:Заявление с вх. №1209/02.09.2022 г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на 5 м³ дърва за огрев.
Предложение ДП-408, относно:Кандидатстване на Община Априлци с проект за закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж и проект „Топъл обяд ” пред Фонд „Социална закрила” - МТСП.
Предложение ДП-409, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.143 - частна общинска собственост.
Предложение ДП-410, относно:Провеждане на „Празник на сланината и греяната ракия през 2023 година”.
Предложение ДП-411, относно:Заявление с вх. №1238/09.08.2022г. от Даринка Георгиева Георгиева за отпускане на 5 м³ дърва за огрев.
Предложение ДП-412, относно:
Предложение за внасяне на корекции на Решение №333/19.10.2022 г. на Общински съвет - Априлци, относно обновяване с доизграждане на военен монумент в кв. Ново село, Център, посветен на загиналите местни жители във войните за национално обединение.
Предложение ДП-413, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XIV-375, 376, 377, кв. 32 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец, ПИ 52218.541.64 по КККР на гр. Априлци.


                                                                                месец Октомври 2022г.
Писмо с вх. №810, относно: 
Информация за изпълнение решения на Общински съвет.

Предложение ДП-389, относно:Процедура по издаване разрешение за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.786.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, местност „Елевското Букарски Л”, кв. Острец, гр. Априлци, обл. Ловеч.
Предложение ДП-390, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, част от УПИ II-54, кв. 81 по регулационния план на кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП-391, относно:Процедура по издаване разрешение за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.812.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, местност „Рачевото”, кв. Острец, гр. Априлци обл. Ловеч.
Предложение ДП-392, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.532.33, 52218.532.9 и 52218.532.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, кв. Център.
Предложение ДП-393, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.547.245 – частна общинска собственост.
Предложение ДП-394, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.146 – частна общинска собственост.
Предложение ДП-395, относно:Продажба на сграда с идентификатор 52218.984.1.7 - частна общинска собственост.
Предложение ДП-396, относно:Заявление с вх. № 1433/13.10.2022 г. от Ганка Иванова Йонкова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП-397, относно:Кандидатстване на Община Априлци по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома“ финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (ПРЧР).

Предложение ДП-398, относно:Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програма BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027г. като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Априлци по процедурата.
Предложение ДП-399, относно:
Отписване на Акт за частна общинска собственост за поземлен имот с идентификатор 52218.415.353.
Предложение ДП-400, относно:Процедура по издаване разрешение за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Априлци и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.627.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, местност „Кръста”, кв. Център, гр. Априлци обл. Ловеч.


                                                                               месец Септември 2022г.
Писмо с вх. №793, относно: Имот с кадастрален номер 52218.415.353.
Писмо с вх. №794, относно:относно Заявление с вх. №1230/07.09.2022г. от Деница Данева Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №795, относно:Заявление с вх. №1236/08.09.2022г. от Росица Стефанова Стоянова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-378, относно:Заявление с вх. №1198/01.09.2022г. от Лора Добромирова Димитрова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-379, относно:Заявление с вх. №1239/09.09.2022г. от Даринка Георгиева Георгиева.
Предложение ДП-380, относно:Процедура по издаване разрешение за частично изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Априлци и изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.262.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, местност „Пандуците-Брега”, кв. Видима, обл. Ловеч.
Предложение ДП-381, относно:Ликвидиране на съсобственост между Община Априлци и физическо лице в поземлен имот с идентификатор 52218.530.138.
Предложение ДП-382, относно:Заявление с вх. №1266/13.09.2022г. от Петя Ичкова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-383, относно:Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2022г.
Предложение ДП-384, относно:Актуализация на бюджет 2022г.
Предложение ДП-385, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.721 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, част от УПИ IV, отреден „За озеленяване”, кв. 65 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Острец.
Предложение ДП-386, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.530.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ Х-509, кв. 22 по регулационния план на гр. Априлци, кв. Център.
Предложение ДП-387, относно:Заявление с вх. № 1361/28.09.2022 г. от Поля Милкова Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-388, относно:Приемане на „Метод за определяне размера на минимални / начални тръжни /, годишни арендни / наемни цени на земеделски земи от общинския поземлен фонд ”.


                                                                                 месец Август 2022г.
Предложение ДП-367, относно:Отдаване под наем на обособена част от 2 кв. м. в сграда с идентификатор 52218.530.282.2.
Предложение ДП-368, относно:Дерегистрация /бракуване/ на автомобили – частна общинска собственост.
Предложение ДП-369, относно:Почистване на път – публична общинска собственост.
Предложение ДП-370, относно:Заявление с вх. №1005/27.07.2022г. от Радослава Янкова Мавродиева.
Предложение ДП-371, относно:Доклад с вх. №1256/08.08.2022г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2022/2023г.
Предложение ДП-372, относно:Определяне на механизъм за разпределение по критерии и показатели за предоставяне на субсидиите на територията на Община Априлци, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.
Предложение ДП-373, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП-374, относно:Продажба на застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.547.703 – частна общинска собственост.
Предложение ДП-375, относно:Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2022г. с целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет и собствени средства.
Предложение ДП-376, относно:
Актуализацията на бюджета на община Априлци за 2022г.

                                                                                  месец Юли 2022г.
 
Предложение ДП-358, относно:
Удостояване със звание „Почетен гражданин на гр. Априлци”.
Предложение ДП-359, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ XII-126, кв. 50.
Предложение ДП-360, относно:
Провеждане  на “Фестивал на модерната музика в Априлци” от 04 – 07 август  2022г. и предоставяне за безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на “РЕЙНБОУ МЮЗИК“ ЕООД.
Предложение ДП-361, относно:Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2022 г.
Предложение ДП-362, относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за Финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 -19.552 – МИГ - Троян, Априлци, Угърчин_М_7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с проект: „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”.
Предложение ДП-363, относно:Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Априлци през 2021г.
Предложение ДП-364, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.530.502 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ Х-509 и УПИ IX-508, кв. 22 по регулационния план на кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП-365, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ V-531, кв. 87 по регулационния план на кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП-366, относно:Процедура по издаване разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Априлци и изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.564.3, кв. Център, гр. Априлци.
Писмо с вх. №764, относно:
Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Писмо с вх. №769, относно:Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари  2022г. -  юни 2022г.

                                                                                 месец Юни 2022г.   
Предложение ДП-343, относно:
Промяна на първоначалната тръжна цена на автомобили - частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП-344, относно:Даване съгласие за ползване на част от събраните и върнати средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци с цел обезпечаване на общинската система за събиране на битови отпадъци.
Предложение ДП-345, относно:Заседание на Общото събрание на акционерите във „В И К” АД - гр. Ловеч.
Предложение ДП-346, относно:
Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 52218.541.80, 52218.541.81, 52218.541.82, 52218.541.83, 52218.541.651, 52218.541.725 по КККР на гр. Априлци, УПИ ХХIII-271, УПИ ХХII-272, УПИ XXIV-271, част от УПИ XXV-„3a лесопарк и микроязовир“ от кв. 26 и улична регулация между о. т. 199 и о. т. 200 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП-347, относно:Заявление с вх. №800/14.06.2022 г. от Полина Петрова Мичева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП-348, относно:Включване на средно училище „Васил Левски“ в списъка на средищните училища за учебната 2022/2023г. в Община Априлци.
Предложение ДП-349, относно:Включване на средно училище „Васил Левски“ в списъка на защитените училища за учебната 2022/2023г. в Община Априлци.
Предложение ДП-350, относно:Включване на детска градина „Априлче“ в списъка на защитените детски градини за учебната 2022/2023г. в Община Априлци.
Предложение ДП-351, относно:Отдаване под наем на поземлени имоти с идентификатор 52218.703.16, 52218.704.6 и 52218.704.7 – публична общинска собственост.
Предложение ДП-352, относно:Отпускане на субсидия за дофинансиране на Народно читалище „Светлина-1895 г.” - гр. Априлци.
Предложение ДП-353, относно:Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2022г.
Предложение ДП-354, относно:Закупуване на поземлен имот с идентификатор 55218.530.655.
Предложение ДП-355, относно:
Възлагане добива на стояща дървесина на корен в поземлени имоти 52218.745.54 и 52218.745.48, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.
Предложение ДП-356, относно:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 139”щ” и извоз на дървесината до временен склад.
Предложение ДП-357, относно:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в поземлен имот 52218.546.284. извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.
Писмо с вх. №758, относно: Становище на Общински съвет – Априлци.


                                                                                 месец Май 2022г.                                                                          
Писмо с вх. №723, относно:Заявление с Вх. №580/28.04.2022г. от Девора Валентинова Цочева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение с вх. №728, относно:Определяне на представител на община Априлци за участие в комисия за изработване на областна здравна карта във връзка с предстоящата актуализация на Националната здравна карта.
Предложение ДП -332, относно:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор 52218.530.565 „Незастроен имот за жилищни нужди“.
Предложение ДП -333, относно:Възлагане управление на социална услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в Община Априлци“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 (ОП РЧР) и приемане удължаването на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +.
Предложение ДП -334, относно:Продажба на застроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 52218.547.703 – частна общинска собственост.
Предложение ДП -335, относно:
Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Априлци.
Предложение ДП -336, относно:Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 66771.501.83 - публична общинска собственост.
Предложение ДП -337, относно:Отмяна на Решение №422 от Протокол №50/28.04.2022г. в частта му, а именно: текста в т. 1Товарен автомобил Мерцедес 310 - регистрационен № ОВ 4569 ВН, с първоначална тръжна цена в размер на 2010,00 лв.“.
Предложение ДП -338, относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Хемус ресурс — Троян и Априлци “ ООД върху изградените и оборудвани инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и съпътстващата ги инфраструктура, заедно с мобилното оборудване, което ги обслужва.
Предложение ДП -339, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -340, относно:Становище за ликвидиране на съсобствеността между Община Априлци и РПК „Изток“ в поземлен имот с идентификатор 66771.501.418.
Предложение ДП -341, относно:Назначаване на комисия за изготвяне на „Тарифа за определяне на базисните месечни цени за 1 кв. м. за отдаване под наем на общински нежилищни имоти в Община Априлци, на основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 27 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Априлци.
Предложение ДП -342, относно:
Заявление с Вх. №683/23.05.2022г. от Кристина Цонева Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                            месец Април 2022г.
Предложение ДП - 324, относно:Приемане на бюджета на Община Априлци за 2022г.
Предложение ДП - 325, относно:Продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 52218.742.1021 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 326, относно:
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили – общинска собственост.
Предложение ДП - 327, относно:Почистване на поземлени имоти собственост на Община Априлци.
Писмо с вх. №703, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Докладна записка с вх. №697, относно:Трансформация на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на сгради, публична общинска собственост в Община Априлци, на основание чл.55 от ЗДБРБ за 2022г.
Предложение ДП - 328, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.513.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, УПИ VI – 15, кв. 39 по рвгулационния план на кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 329, относно:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001 - 19.456 – МИГ – Троян, Априлци, Угърчин _ 66 _ М _ 7.5.“Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ с проект: „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали“.
Предложение ДП - 330, относно:Обявяване на празничен и неработен, но присъствен ден на територията на Община Априлци.
Предложение ДП - 331, относно:
Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Априлци за 2022г.


                                                                            месец Март 2022г.
Предложение ДП -291, относно:Приемане на „Метод за определяне размера на минимални / начални тръжни / годишни арендни / наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд“.
Предложение ДП -303, относно
:
Заявление с вх. №316/08.03.2022г. от Таня Юлиянова Драгановска за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -304, относно:Ползване на съществуващо съоръжение – довеждащ канал в поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 52218.74.31, 52218.512.44, 52218.512.218, 52218.512.230, 52218.512.232, 52218.512.233, 52218.512.390, 52218.513.32, 52218.513.64.
Предложение ДП -305, относно
:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП -306, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение ДП -307, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложение ДП -308, относно:
Актуализиране на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Априлци през 2022 г.“
Предложение ДП -309, относно:Мотивирано искане за прехвърляне на безвъзмездно в собственост на община Априлци по реда на Закона за държавната собственост на имот с идентификатор 52218.37.451 – държавна собственост.
Предложение ДП -310, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 23621.501.172, УПИ VIII-94 и УПИ XI-94, кв.18, с. Драшкова поляна, община Априлци.
Предложение ДП -311, относно:Процедура по издаване на разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОПУ/ на Община Априлци за ПИ 52218.155.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, кв. Видима, обл. Ловеч.
Предложение ДП -312, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и управление на горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -313, относно:Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Председателя на общински съвет – гр. Априлци за постигнати резултати за 2021г.
Предложение ДП -314, относно:Почистване на поземлен имот собственост на Община Априлци.
Доклад с вх. №672, относно:Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план /ПИОУП/ на поземлени имоти с идентификатори 52218.180.70, 52218.180.35 и 52218.180.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, местност „Малк. и гол. рът“, кв. Видима, с възложител: Петър Димитров Киров.
Доклад с вх. №673, относно:
Одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план /ПИОУП/ на поземлен имот с идентификатор 52218.853.59 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Априлци, обл. Ловеч, местност „Боевци“, кв. Острец, с възложител: Община Априлци.
Предложение ДП -315, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за ПИ 52218.530.408 , УПИ П-313, кв. 32, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -316, относно:
Определяне на част от поземлен имот с идентификатор 52218.981.21, с трайно предназначение на територията „горска“, и част от поземлен имот с идентификатор 52218.981.27, с трайно предназначение на територията: горска, определени е подробен устройствен план или скица проект, за общински обекти от първостепенно значение, изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци през 2022г. и изменение на Индикативен списък на важните за общината проекти, включени в ПИРО за периода 2021-2027 - Приложение № 1А с проект „Изграждане на туристическа инфраструктура“.
Предложение ДП -317, относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Априлци.
Предложение ДП -318, относно:Заявление с вх. № 377/21.03.2022 г. от Теодора Стефанова Спасова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -319, относно:Възстановяване на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от закона за управление на отпадъците за 2021г.
Предложение ДП -320, относно:Закупуване на поземлен имот с идентификатор 52218.530.564 в едно с построените в него сгради с идентификатори 52218.530.564.1, 52188.530.564.2, 52218.530.564.3 и 52218.530.564.4.
Предложение ДП -321, относно:Допълнение на Решение №383 от Протокол №46 от 24.02.2022г. на Общинкси съвет – Априлци, във връзка с кандидатстване на община Априлци към Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо доддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.
Предложение ДП -322, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -323, относно:Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД – гр. Ловеч.

                                                                        месец Февруари 2022г.
Предложение ДП -291, относно:Приемане на „Метод за определяне размера на минимални / начални тръжни / годишни арендни / наемни цени на земеделски земи от общински поземлен фонд“.
Предложение ДП -293, относно:Актуализиране на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Априлци през 2022г.“.
Предложение ДП -294, относно:Организиране дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Априлци за 2021г.
Предложение ДП -295, относно:
Заявление с вх. №122/04.02.2022г. от Ценка Петрова Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП -296, относно:Наредба за Изменение и допълнение на Наредба №1 за Обществения ред на територията на община Априлци.
Предложение ДП -297, относно:Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Априлци.
Предложение ДП -298, относно:
Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци.
Предложение ДП -299, относно: Заявление с вх. №189/14.02.2022г. от Мария Иванова Попова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -300, относно:Кандидатстване на община Априлци към „Социална закрила“ по Компонент 1 „ Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
Предложение ДП -301, относно:Заявление с вх.№ АУ 03-02-1654/17.12.2021 г. на Община Априлци от Петър Димитров Киров.
Предложение ДП -302, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.547.245 – частна общинска собственост.
Писмо с вх. №645, относно:Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2021г.


                                                                         месец Януари 2022г.
Предложение ДП -287, относно:Заявление с вх. №1666/22.12.2021г. от Петя Стефанова Кукенска за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -288, относно:
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното управление през 2021г.
Предложение с вх. №610, относно:Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023г.
Писмо с вх. №629, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци за периода октомври – декември 2021 г.
Предложение с вх. №630, относно:Отчет за дейността на Общински съвет - Априлци и неговите комисии за периода юли  2021 г. -  декември 2021 г.
Доклад с Вх. №638, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на водопровод към ПИ с идентификатор 52218.139.71, кв. Видима, м. „Лъгът”, гр. Априлци, общ. Априлци.

Предложение с вх. №640, относно:Изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Априлци за постигнати резултати за 2021г.
Предложение ДП -289, относно:Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Априлци през 2022 година ”.
Предложение ДП - 290, относно:Отдаване под наем на поземлен имот е идентификатор 52218.745.851 - частна общинска собственост.
Предложение ДП - 292, относно: Допълнение към Индикативен списък на важните за общината проекти, включени в ПИРО за периода 2021-2027 г. - Приложение №1А с проекти „Изграждане на туристически лифт” и „Реконструкция на водопроводна мрежа на община Априлци”.                                                                       месец Декември 2021г.
Предложение ДП -282, относно:Определяне на регистриране одитор (дипломиран експерт – счетоводител) за извършване на независим финансов одит и годишния счетоводен отчет за 2021г. на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД. 
Предложение ДП -283, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по реда на  § 27, ал. 2, т. 1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Предложение ДП -284, относно:Одобряване на извършената от „ВиК“ АД  гр. Ловеч през 2021г. инвестиция в активи – публична общинска собственост.
Предложение ДП -285, относно:
Изменение в структурата на общинска администрация.
Предложение ДП -286, относно:Осигуряване на заемни средства в размер на 14 500, 00 лв. на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение № РД 50-200 от 29 ноември 2016г.
Писмо с вх. №604, относно:Заявление с вх. №1582/30.11.2021г. от Илинка Тодорова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.

Предложение с вх. №610, относно:Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019 – 2023г.                                                                       месец Ноември 2021г.
Предложение ДП -264, относно:
Заявление с вх. №1305/04.10.2021г. от Даринка Георгиева Георгиева.
 Предложение ДП -265, относно:Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на общината, като част от интегриран мултинационален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини”, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водопроводен клъстер”.
Предложение ДП -266, относно:Кандидатстване пред Министерството на околната среда и водите в партньорство със Сдружение „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин” по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Опазване на околната среда и климатични промени, програмна област 13 – Смекчаване и адаптация към изменението на климата, приоритетни ос Климат, по процедура BGENVIRONMENT-4.004 – Открита покана №3 „ Климат” – Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат”.
Предложение ДП -267, относно:Приемане на правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Априлци за стопанската 2022 – 2023 г.
Предложение ДП -268, относно:
Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за ПИ 52218.547.13, УПИ IV-80, кв. 47 А, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -269, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ 52218.547.250, УПИ XXII, кв. 60, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -270, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП  – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.530.153, УПИ V-166 и VI - 166, кв. 9, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -271, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.513.132, УПИ V-3,  кв.38 и промяна на улична регулация между о. т. 179 и о. т. 179 а, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП -272, относно:Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.546.283, УПИ II,  кв. 48, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -273, относно:
Процедура по разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП – ПР/ за ПИ 52218.530.418, УПИ VII,  кв. 37, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -274, относно:Замяна на 3071/4062 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 52218.546.587 – частна общинска собственост с поземлени имоти – частна общинска собственост на „Инвиктус” ЕООД.
Предложение ДП -275, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Априлци и общински културен календар за 2022г.
Предложение ДП -276, относно:Отпускане на временен (краткосрочен) безлихвен заем на Регионално Сдружение на общини „Централна Стара планина” в размер на 1000 лв.
Предложение ДП -277, относно:Заявление с вх. № 1553/22.11.2021 г. от Антония Иванова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -278, относно:
Заявление с вх. № 1533/19.11.2021 г. от Виолета Нанкова Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП -279, относно:Заявление с вх. № 1555/23.11.2021 г. от Пламена Мирославова Василева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -280, относно:Отмяна на Приложение №12 от ФО-1/16.01.2020 г. /Справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи/ на Министерство на финансите прието с Решение №332 от Протокол №39 от 30.09.2021 г. на Общински съвет - Априлци и приемане на ново Приложение №12 от ФО- 1/16.01.2020 г. на МФ.
Предложение ДП -281, относно:Продажба на стояща орехова дървесина на корен - частна общинска собственост.


                                                                         месец Октомври 2021г.
Предложение ДП -246, относно:Продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 52218.546.485 – частна общинска собственост.
Предложение ДП -247, относно:Отдаване под аренда на имоти от общинския поземлен фонд.
Предложение ДП -248, относно:Продажба на припадащите се части от поземлен имот с идентификатор 52218.547.442.
Предложение ДП -249, относно:
Одобряване цена за сключване на договори по чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията.
Предложение ДП -255, относно:План за интегрирано развитие на община Априлци за периода 2021-2027г.
(План)
Предложение ДП -256, относно:Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Предложение ДП -257, относно:
Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване за 2022 г.
Предложение ДП -258, относно:Одобряване изменение в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП -259, относно:Обновяване с доизграждане на военен монумент в кв. Ново село, Център, посветен на загиналите местни жители във войните за национално обединение.
Предложение ДП -260, относно:
Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2021 г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2021г.
Предложение ДП -261, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.541.340 и 52218.541.341, УПИ X-540, УПИ XI – 541, кв.77 и изменение на улична регулация от о. т. 288 до о. т. 292, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -262, относно:Почистване на поземлени имоти – частна общинска собственост.
Предложение ДП -263, относно:Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 52218.530.282.2.
Писмо с вх. №563, относно:Одобряване цена за сключване на договори по чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройството на територията.
Писмо с вх. №572, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.


                                                                         месец Септември 2021г.
Предложение ДП -238, относно:Доклад с вх. №1459/02.09.2021г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2021/2022г.
Предложение ДП -239, относно:
Заявление с вх. №1121/30.08.2021г. от Цонка Цонкова Костова за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП -240, относно: Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация за ПИ 66771.501.38, УПИ XIII-38, кв.8, с. Скандалото, общ. Априлци.
Предложение ДП -241, относно:Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване  за ПИ 52218.530.171 и 52218.530.172, УПИ VI-134,444 и УПИ VI-445,446, кв.6, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -242, относно:
Състав на общинска комисия по безопасност на движението.

Предложение ДП -243, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансовото плащане по Договор №BG06RDNP001-7.002-0018-C01 от 05.09.2019г. за проектно предложение: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Априлци по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -244, относно:Издаване на запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансовото плащане по  Договор №BG06RDNP001-7.002-0018-C01 от 05.09.2019г. за проектно предложение: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище „Васил Левски” гр. Априлци по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -245, относно:Оправомощаване на Кмета на община Априлци да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на община Априлци.
Предложение ДП -250, относно:Резултати от провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци” – ООД.
Предложение ДП -251, относно:Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение №4 в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.279.1.2.
Предложение ДП -252, относно:Заявление с вх.№1224/14.09.2021г. на Даринка Георгиева Георгиева, с адрес гр. Априлци, ул. „Барахарска” №13, за отпускане на 5м3 дърва за огрев.
Предложение ДП -253, относно:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123 ”ч”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична обптинска собственост.
Предложение ДП -254, относно:Отмяна на Решение №308 от Протокол №36 от 29.07.2021г., изменение на Решение №89 от Протокол №10 от 30.04.2020г. и Решение №251 от Протокол №21 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Априлци.                                                                          месец Август 2021г.
Предложение ДП -229, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2020г.
Предложение ДП -230, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/  за ПИ 52218.541.686, 52218.541.107 и 52218.541.684, УПИ XXVII-684, кв.26, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП -231, относно:Заявление с вх. №987/03.08.2021г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на дърва за огрев.
Предложение ДП -232, относно:Заявление с вх. №1046/13.08.2021г. от Михо Мичев Пандуков за отпускане на иглолистен строителен материал за възстановяване на изгорели стопански постройки.
Предложение ДП -233, относно:Промяна на Решение №296, Протокол №36 от 29.07.2021г. на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП -234, относно:Доклад с вх. №1387/18.08.2021г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2021/2022г.
Предложение ДП -235, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -236, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -237, относно:
Предоставяне за безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти - публична общинска собственост на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин.
Писмо с вх. №533, относно:Заявление с вх. №988/03.08.2021г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване от заплащане на такса за храна в училище.


                                                                           месец Юли  2021г.
Предложение ДП -210,
 относно:Отсичане на дървета, представляващи опасност за хора и сгради в имоти, собственост на община Априлци.

Предложение ДП -209, относно: Заявление с вх. №821/24.06.2021г. от Веселина Иванова Цанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -211, относно:Заявление с вх. №892/12.07.2021г. от Магдалена Георгиева Илиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП -212, относно:Провеждане на извънредно птисъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД – гр. Ловеч.

Предложение ДП -213, относно:Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -214, относно:Включване на СУ „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -215, относнo:Включване на ДГ „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -216, относно:Включване на ДГ „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022г. в Община Априлци.
Предложение ДП -217, относно:
Даване съгласие за ползване на част от събраните и върнати средствата от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за събиране на битови отпадъци с цел обезпечаване на общинската система за събиране на битови отпадъци.
Предложение ДП -218, относно:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.974.567 – частна общинска собственост.

Предложение ДП -219, относно:Провеждане „Фестивал на кюфтето и горските гъби” в град Априлци, 20 – 22 август 2021г. и предоставяне за безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на СНЦ „БЪЛГАРСКО Е”.
Предложение ДП -220, относно:
Процедура по издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.546.397, УПИ IX-193, кв.47 и промяна на улична регулация между о.т. 149А през о.т. 148, о.т. 148А, о.т. 147 до о.т. 146, кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП -221, относно:Процедура по допускане изработване проект на Подробен устройствен план – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПУП-ПП/ за трасе на водопровод към ПИ с идентификатор 52218.139.71, кв. Видима, м. „Лъгът”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Предложение ДП -222, относно:Процедура по допускане изработване проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояваме за УПИ III-91, IV-141, V-142 кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 18 през о.т. 19, о.т. 20 до о.т. 21, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП -223, относно:Разпореждане с придобит по давност самолет МИГ 17 F.
Предложение ДП -224, относно:Определяне на ред и условия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Хемус Ресурс - Троян и Априлци ” ООД.
Предложение ДП -225, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - собственост на Община Априлци.
Предложение ДП -226, относно:Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно – делегирана дейност.
Предложение ДП -227, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27. ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Предложение ДП -228, относно:Промяна на Решение №89 от Протокол № 10 от 30.04.2020 г. и Решение №251 от Протокол №21 от 29.04.2021г. на Общински съвет – Априлци.
Писмо с вх. №512, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Писмо с вх. №513, относно:
Заявление с вх. №1207/08.07.2021г. от Камелия Нанкова Чопова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №519, относно:Закупуването на поземлени имоти с идентификатори 52218.530.563 и 52218.530.690.
Писмо с вх. №522, относно:Одобряване цена за сключване на договори за по чл.15. ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията.
Предложение с вх. №508, относно:Отчет за дейността на Общински съвет – Априлци и неговите комисии за периода януари 2021г. – юни 2021г.


                                                                           месец Юни  2021г.
Предложение ДП - 199, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Предложение ДП -200, относно:Заявление с вх. №691/01.06.2021г. от Мишо Мичев Пандуков за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 201, относно:
Редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ – Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД.
Предложение ДП - 202, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 203, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване  за ПИ 52218.546.151, УПИ II и III, кв.10 и промяна на улична регулация между о.т. 39 през о.т. 38 до о.т. 37 и о.т. 38 до о.т. 902, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 204, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.512.97 и 52218.512.98, УПИ XII, кв.10 и План на улична регулация от о.т. 55 до ПИ 52218.512.98 кв. Зла река, гр. Априлци.

Предложение ДП - 205, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.441 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 206, относно:
Промяна минималната начална месечна конкурсна наемна цена за възмездно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.12, определена с Решение №246 от Протокол №30 от 20.04.2021г.
Предложение ДП - 207, относно:Провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД - гр. Ловеч.
Предложение ДП - 208, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда на § 27. ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

                                                                         месец Май 2021г.
Предложение ДП - 186, относно:Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 52218.779.827 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 187, относно:Финансиране на театрална постановка за деца, по случай празника 1 юни.
Предложение ДП - 188, относно:Освобождаване на физически и юридически лица – наематели на общинска собственост от заплащане на наем.
Предложение ДП - 189, относно:Инвестиционно намерение вх. №790 от 05.05.2021г. и предварително съгласие за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 52218.530.656.
Предложение ДП - 190, относно:Отдаване под наем на търговска сграда – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 191, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 23621.501.82, УПИ VI-45 и VII-45, кв. 8, с. Драшкова поляна, общ. Априлци.
Предложение ДП - 192, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 23621.501.39 и 23621.501.40, УПИ I-26, II-26 и III-27, кв.5, с. Драшкова поляна, общ. Априлци.
Предложение ДП - 193, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.164 и 52218.547.165, УПИ XV-274, кв.65 и промяна на улична регулация между о.т. 79, о.т. 80 до о.т. 81, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 194, относно:Процедура по допускане изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.548.70, УПИ VIII-484, IX-482 и X-484, кв.81 и промяна на улична регулация между о.т. 221 през о.т. 220, о.т. 219, о.т. 218,  о.т. 217а, о.т.217, о.т. 215 до о.т. 214а, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 195, относно:Заявление с вх. № 593/13.05.2021 г. от Пламен Николов Пеев за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 196, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 197, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии – собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 198, относно:Заявление с вх. №662/26.05.2021 г. от Милена Събчева Данкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №480, относно:Одобряване проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 52218.546.553, 52218.546.555, 52218.546.556, 52218.546.557, 52218.546.558 и 52218.546.572 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец частна общинска собственост за обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение „за парк“, „за паркинг“ и „за озеленяване“ в кв.95 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци и изменение на уличната регулация за улица от о.т.846 към о.т.164 плана на кв. Острец, гр. Априлци и застроително решение с план - схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения в УПИ III с предназначение „за парк” от кв. 95 по плана на кв. Острец, гр. Априлци с възложител община Априлци.


                                                                       месец Април 2021г.
Предложение ДП - 174, относно:Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 52218.779.827 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 175, относно:Искана финансова подкрепа за поставяне на паметна плоча на учредителите на Народно читалище „Светлина - 1895г.” на сградата на читалището.
Предложение ДП - 176, относно:Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – собственост на Община Априлци през 2021г. 
Предложение ДП - 177, относно:
Провеждане на публично оповестен конкурс за възмездно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.12 с условие създаване на банков офис за обслужване на физически и юридически лица на територията на Община Априлци.
Предложение ДП - 178, относно:Одобряване на годишен доклад за 2020г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 179, относно:Приемане на НОВА Наредба №1 за Обществения ред на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 180, относно:Поставяне на 5 паметни плочи на паметника в кв. Ново село, Център, площад „Априлско въстание”.
Предложение ДП - 181, относно:
Членство на Община Априлци в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”.
Предложение ДП - 182, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.546.117 и 52218.546.544, УПИ VI и XIII, кв. Острец, гр. Априлци.
Писмо с вх. №446, относно:Заявление с вх. №407/02.04.2021г. от Стойчо Василев Марков за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Писмо с вх. №449, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Писмо с вх. №455, относно:Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021г. в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища, публична общинска собственост в Община Априлци, на основание чл.89 от ЗДБРБ за 2021г.
Предложение ДП - 183, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 184, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд  (ОПФ) по реда на § 27. ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Предложение ДП - 185, относно:Изменение на Решение №209/28.01.2021г. на ОбС – Априлци в частта на подточка I.1.

                                                                    месец Mарт 2021г.
Предложение ДП - 163, относно:Изменение на Решение №229 от Протокол №26/24.02.2021г. на Общински съвет в частта: т.1, в раздел 1.2.3 Разходи за местни дейности и Приложение №4 – Поименен списък на капиталовите разходи на Община Априлци за 2021г. и прогноза за периода 2022 – 2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности /Приложение №12/, представляваща неразделна част от решението.
Предложение ДП - 164, относно:
Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на град Априлци” ЕТАП 2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДО НВ „СЪБЕВЦИ” В ПИ 52218.815.334, НВ „ПОЧИВНИ СТАНЦИИ ОСТРЕЦ” В ПИ 52218.811.387 И НВ „НОВО СЕЛО” В ПИ 52218.627.41 И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, КВ. НОВО СЕЛО, УЛ. „ЗОРА”, КВ. ЗЛА РЕКА”.
Предложение ДП - 165, относно:Продажба на сгради с идентификатори 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 166, относно:Годишен отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда и програма за управление на отпадъците на Община Априлци.
Предложение ДП - 167, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 168, относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 52218.530.1 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 169, относно:
Отдаване под аренда на имот от общинския поземлен фонд.
Предложение ДП - 170, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма ВЕЕЕЕС, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор № ВGENERGY-2.001-0082-С01 от 14.03.2021 г. за проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” - Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, ВGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, сключен между Община Априлци и Министерство на енергетиката.
Предложение ДП - 171, относно:Одобряването на бюджетна прогноза на Община Априлци за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Предложение ДП - 172, относно:
Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Априлци.
Предложение ДП - 173, относно:Съгласие за подаване на проектно предложение от Община Априлци по процедура ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и определяне доставчик на Услугата от общ икономически интерес за дейностите в Направление 1 „Патронажна грижа“, при сключване на договор за БФП.
Писмо с вх. №433, относно:
Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване с кабел 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на жилищна сграда в УПИ I-628.161 /ПИ с идентификатор 52218.628.161/ кв. Център, м. „Кръста Калн. Радина Ливада”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Писмо с вх. №434, относно:Заявление с вх. №353/23.03.2021г. от Теодора Тихомирова Кънчева за Отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                 месец Февруари 2021г.    
Предложение ДП - 146, относно:Одобряване на извършената от „ВиК” АД гр. Ловеч през 2020г. инвестиция в активи публична общинска собственост.

Предложение ДП - 147, относно:Организиране дейността на МКБППМН в община Априлци.

Предложение ДП - 148, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 10567.501.74, 10567.501.75 и 10567.501.76, УПИ I-64, II-64 и III-64, кв.15, с. Велчево, община Априлци.

Предложение ДП - 149, относно:
Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.541.46, 52218.541.47, 52218.541.48, 52218.541.49 и 52218.541.403, УПИ I-249, II-249 и III, IV, V -250, VI-250 и VII-250 от кв.36 и изменение на улична регулация между о.т 201 до о.т 202 и о.т. 203 до о.т. 205, кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 150, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за улична регулация на улица от о.т. 256а през о.т. 257, о.т 257а до о.т. 258 и ПУП-ПРЗ за ПИ 52218.548.108, кв.90, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 151, относно:Заявление с вх. №155/10.02.2021г. от Вероника Тотева Павлова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 152, относно:Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху изградените и оборудвани инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и съпътващата ги инфраструктура, заедно с мобилно оборудване, което ги обслужва, на „Хемус ресурс” ООД.
Предложение ДП - 153, относно:
Даване на съгласие за ползване на част от събраните и върнати средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на компактор за обезпечаване работата на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 154, относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии - собственост на Община Априлци.
Предложение ДП - 155, относно:
Заявление с вх. №161/11.02.2021г. от Ангел Вълев Пачев за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 156, относно:
Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 157, относно:Продажба на поземлен имот с идентификатор 522.18.530.1 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 158, относно:Искане за прехвърляне безвъзмездно в собственост на община Априлци по реда на Закона за държавната собственост на имоти държавна собственост.
Предложение ДП - 159, относно:Обявяване на общински поземлен имот с идентификатор 52218.546.577 за публична общинска собственост.
Писмо с вх. №403, относно:Дейността на Участък – гр. Априлци към РУ – Троян през 2020г.
Писмо с вх. №409, относно:
Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 160, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.006-0069-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие.
Предложение ДП - 161, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС вурху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.006-0069-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 162, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устрийствен план – план за регулация за поземлен имот с идентификатор 52218.542.62 и изменение на улична регулация на улица от о.т. 154 през о.т. 155, о.т. 156 до о.т. 157, кв. Острец, гр. Априлци.


                                                                        месец Януари 2021г.
Предложение ДП - 135, относно:Приемане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на Община Априлци през 2021г.
Предложение ДП - 135 - Програма.
Предложение ДП - 136, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.547.343 и 52218.547.344, УПИ II-360, УПИ III-360 и УПИ IV-359, кв.70 и промяна на улична регулация между о.т. 168а до о.т. 168б и о.т. 168а до о.т. 169 кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 137, относно:Създаване, съвместно с Община Троян, на търговско дружество с ограничена отговорност с общинско участие, което ще експлоатира изградената инфраструктура след приключване на проект ИСУН BG16M1OP002-2.002-0005 “Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ Общините Троян и Априлци.
Предложение ДП - 137 - Приложение №1 на Предложение ДП-137-14.01.2021г. АНАЛИЗ УОИИ за ОбС.
Предложение ДП - 138, относно: Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” на територията на община Априлци, като делегирана от държавата дейност.
Предложение ДП - 139, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за улица от о.т. 897 през о.т. 898 до о.т. 175 обособени върху ПИ 52218.546.144 и 52218.546.545, по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец  публична общинска собственост.
Доклад с вх. №390, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода юли 2020 – декември 2020г.

Предложение ДП - 140, относно:Заявление с вх. № 60/14.01.2021 г. от Дарина Данева Тодорова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 141, относно:Краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Априлци.
Предложение ДП - 142, относно:
Одобряване промени в структурата на общинска администрация и общата численост.
Предложение ДП - 143, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” АД - гр. Ловеч.
Предложение ДП - 144, относно:
Предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия с проектен идентификатор 52218.974.567.
Предложение ДП - 145, относно:Определяне размера на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Априлци.
Предложение с вх. №402, относно:
Осигуряване на заем в размер на 30 000 лева на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” за изпълнение на административни дейности и текущи разходи по Споразумение №РД 50-200 от 29 ноември 2016 г.

                                                                        месец Декември 2020г.  

Доклад с вх. №363,
 относно:Изпълнението на общия устройствен план на Община Априлци и предложения за изменение на плана.
Предложение ДП - 129, относно:Актуализация на разходната част на бюджета на Община Априлци за 2020 г., промяна в поименния списък на капиталовите разходи за 2020 г.              
Предложение ДП - 130, относно:Одобряване Проект на План – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 131, относно:Процедура по допускане изработване проект на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за външно ел. захранване с кабел 1kV и въздушна кабелна линия 1kV на жилищна сграда в УПИ I-628.161 /ПИ с идентификатор 52218.628.161/, кв. Център, м. „Кръста Калн. Радина Ливада”, гр. Априлци, общ. Априлци.
Предложение ДП - 132, относно:Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Априлци по процедурата.
Предложение ДП - 133, относно:Процедура по допускане изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 10567.501.9 и 10567.501.10, УПИ I-10, II-9, III-10, кв.6, с. Велчево, общ. Априлци.
Предложение ДП - 134, относно:Продажба на стояща орехова дървесина на корен - частна общинска собственост.
Писмо с вх. №369, относно:
Решения №170 и №175 от Протокол №21/26.11.2020г. на Общински съвет Априлци.                                                                       месец Ноември 2020г. 

Писмо с вх. №340, относно:Заявление с вх. №1282/03.11.2020 от Колю Минков Шолеков за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 117, относно:
Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 118, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.004-0004-C01 от 25.10.2019г. за проектно предложение: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци”, сключен между Община Априлци, МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 119, относно:
Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор BG06RDNP001-19.004-0004-C1 от 25.10.2019г. за проектно предложение: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци”, сключен между Община Априлци, МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП - 120, относно:Вземане на решение за подписване на Анекс  №1 към Договора, подписан между Асоциацията по ВиК – гр. Ловеч и „В И К” АД – гр. Ловеч за изменение на разпоредбите на чл.17.1 (а) vi, в изпълнение на Разпореждане №1 от 22.01.2020г.
Предложение ДП - 121, относно:Продажба на сгради с идентификатори 52218.984.1.4 и 52218.984.1.6 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 122, относно:Приемане на програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Априлци и общински културен календар за 2021г.
Предложение ДП - 123, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 52218.530.305, УПИ V-187, кв.14, кв. Център, гр. Априлци.
Предложение ДП - 124, относно:Процедура по отразяване на съществуващ на място път, който не е отразен в картата на възстановената собственост (КВС) на кв. „Видима“, гр. Априлци, общ. Априлци, респективно в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София. Този път попада в поземлен имот с идентификатор № 52218.238.7, с трайно предназначение „Води и водни обекти“, с начин на трайно ползване (НТП) - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, записан в кадастралния регистър с вид собственост - „Държавна частна“, собственост на Държавата, Държавата - МОСВ, без документ за собственост, по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Априлци, одобрени със Заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК - гр. София.
Предложение ДП - 125, относно: Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 126, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПР/ и проект за план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 52218.547.63, УПИ IХ-119 и Х-119, кв.50, кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП - 127, относно:Продажба на орехова дървесина – частна общинска собственост.
Становище на временната комисия за изработване на „Наредба за реда условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци".


                                                                                               месец Oктомври 2020г. 

Предложение ДП - 109, относно:Заявление с вх. №1108/24.09.2020г. от Даринка Георгиева Георгиева за освобождаване на двете й деца – Тодор Даринов Георгиев и Геновева Даринова Георгиева от месечна такса за храна в СУ „Васил Левски” – гр. Априлци.

Предложение ДП - 110, относно:Актуализация на бюджета на Община Априлци за 2020г., промяна в Поименен списък за капиталови разходи за 2020г.
Предложение ДП - 111, относно:Заявление с вх. №1206/14.10.2020г. от Христина Ценкова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Писмо с вх. №316, относно:Информация за изпълнение на решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 112, относно:
Заявление с вх. №702/02.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за отпускане на дърва за огрев.
Предложение ДП - 113, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи.
Предложение ДП - 114, относно:
Заявление с вх. №1224/20.10.2020г. от Първолета Иванова Заимова - Цочева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 115, относно: Заявление с вх. №1226/20.10.2020г. от Мая Иванова Караиванова – Минкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 116, относно:
Извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Параскев Стоянов” АД.
Становище на временната комисия за изработване на „Наредба за реда условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци.
                                                                                               месец Септември 2020г. 

Предложение ДП - 101, относно:Заявление с вх. №972/26.08.2020г. от Василена Тихомирова Цанкова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 102, относно
:Доклад с вх. №1712/03.09.2020г. от Йонета Василева Колевска – Директор на Средно училище „Васил Левски” – гр. Априлци, относно разрешаване съществуването на маломерни паралелки и тяхното дофинансиране през учебната 2020/2021 година.

Предложение ДП - 103, относно:Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Априлци, проектен поземлен имот с идентификатор 52218.530.766.
Предложение ДП - 104, относно:
Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Априлци.

Писмо с вх. №284, относно: Молба, придружена с подписка, за обезопасяване на район чрез поставяне на повдигнати пешеходни пътеки.
Предложение ДП - 105, относно:Заявление с вх. №1041/11.09.2020г. от Цонка Цонкова Костова за отпускане на еднократна Финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 106, относно:Замяна на имоти държавна собственост с имоти общинска собственост.
Предложение ДП - 107, относно:
Кандидатстване на община Априлци по открита покана № 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., в качеството и партньор на кандидат - бенефициент община Априлци.
Предложение ДП - 108, относно:Предоставяне за безвъзмездно право на управление на Служба геодезия картография и кадастър на помещения в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 52218.530.527.1.11.


                                                                                              месец Август 2020г. 
Предложение ДП - 91, относно:
Придобиване чрез покупко – продажба на част от поземлен имот с идентификатор 522218.546.86 с площ от 21 кв. м.
Писмо с вх. №247, относно: Отчет на бюджета на Община Априлци за 2020г. към 30.06.2020г.
Предложение ДП-90, относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост.
Предложение ДП-92, относно: Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.
Предложение ДП -93, относно: Промяна на първоначалната тръжна цена на автомобили-частна общинска собственост и провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП-94, относно: Поставяне на рекламно-информационни елементи представляващи Информационно-указателни табели в имоти общинска собственост.
Предложение ДП-95, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП -96, относно: Издаване на Запис на Заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ стойността на допустимия ДДС върху авансово плащане по Договор №BG06RDNP001-7.001-0070-C01 от 23.05.2019г. за проектно предложение Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключен между Община Априлци и ДФ „Земеделие”.
Предложение ДП-97, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на общински недвижими имоти – публична общинска собственост на Местна инициативна група- Троян, Априлци, Угърчин.
Предложение ДП-98, относно: Процедура по допускане изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ 52218.547.675 и 52218.547.674, УПИ II-101, кв.49 и промяна на улична регулация между о.т. 11, през о.т.12 до о.т.13 в кв. Видима, гр. Априлци.
Предложение ДП-99, относно:ДОПУСНАТА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА на предложение ДП-85/15.07.2020г. и решение на Общински съвет Априлци №134, протокол №14/30.07.2020г.
Предложение ДП-100, относно:Съгласие за кандидатстване пред ПУДООС с проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Острец, гр. Априлци” – 1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. „Русалийски проход”, ул. „Соколска” (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево – Габрово) и ул. „Смолян”.

                                                                                                месец Юли 2020г.    
Предложение с Вх.№219, относно:Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Априлци, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при община Априлци.
Предложение с Вх.№223, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет Априлци и неговите комисии за периода януари 2020г. -  юни 2020г.
Писмо с Вх.№224, относно:Заявление с вх. №701/03.07.2020г. от Радослава Янкова Мавродиева за освобождаване от такса за храна в училище.
Писмо с Вх.№227, относно:Информация за изпълнение решения на Общински съвет Априлци.
Предложение ДП - 77, относно:Процедура по допускане изменение на подробен устройствен план – план за регулация за улица между о.т. 80 до о.т. 79 към о.т. 134 и промяна предназначението на част от имот с идентификатор 52218.513.14, предвиден в подробния устройствен план „За парк”, който не е реализиран във връзка с издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 52218.513.14, кв. 32, кв. Зла река, гр. Априлци.
Предложение ДП - 79, относно:Отмяна на Решение №112 от  28.05.2020г. в частта му, а именно – Мерцедес 313 ЦДИ линейка с регистрационен № ОВ 0193 ВА, с първоначална тръжна цена в размер на 6590,00лв.
Предложение ДП - 80, относно:Заявление №723/08.07.2020г. от Вероника Христова Христова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 81, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на защитените детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 82, относно:Включване на детска градина „Априлче” в списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 83, относно:
Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на защитените училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 84, относно:Включване на средно училище „Васил Левски” в списъка на средищните училища за учебната 2020/2021г. в община Априлци.
Предложение ДП - 85, относно
:Възлагане добива на стояща дървесина на корен в подотдел 123 „х”, 125 „а” и 130 „г”, извоз на дървесината до временен склад и транспорт до обекти публична общинска собственост.

Предложение ДП - 86, относно:План за развитие на социалните услуги на Община Априлци за 2021г.
Предложение ДП - 87, относн
о:
Придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 522218.132.2. с площ от 76 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, с Начин на трайно ползване „Нива“ по кадастралната карта на град Априлци.
Предложение ДП - 88, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 89, относно:Определяне на представител, като постоянен член в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия.


                                                                                                месец Юни 2020г.                                                                                           
Предложение ДП - 74, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).                     
Предложение ДП - 75, относно:
Именуване на улици в град Априлци.
Предложение ДП - 76, относно:Процедура по допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ за ПИ 52218.546.553, 52218.546.555, 52218.546.556, 52218.546.557, 52218.546.558 и 52218.546.572 по кадастралната карта на гр. Априлци, кв. Острец частна общинска собственост за обособяване на урегулирани поземлени имоти с предназначение „за парк“, „за паркинг“ и „за озеленяване“ в кв. 95 по регулационния план на кв. Острец, гр. Априлци.
Предложение ДП - 78, относно:Именуване на улици в град Априлци.

                                                                                                  месец Maй 2020г. 
Предложение ДП - 60, относно:Заявление №369/21.04.2020г. от Биляна Хариева Колева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 61, относно:Заявление №373/22.04.2020г. от Ивелина Пенкова Симеонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 63, относно:
Заявление №157/14.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на дървен материал за ремонт на изгоряла стопанска сграда.
Предложение ДП - 64, относно:Заявление №392/29.04.2020г. от Теодора Спасова Трифонова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 65, относно:Издаване на Запис на заповед от община Априлци в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор №РД 50-200 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие”, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за Проект по „Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”, сключен между Управляващите органи на „Програмата за развитие на селските райони” за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014 – 2020 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”.
Предложение ДП - 66, относно:Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Априлци за 2019г.
Предложение ДП - 67, относно:Ликвидиране на собственост между Община Априлци и физическо лице, чрез продажба частта на Общината, представляваща общински недвижим имот с идентификатор 52218.546.177.
Предложение ДП - 68, относно:
Отдаване за безвъзмездно ползване на ДМА /МПС/ - общинска собственост.
Писмо с Вх.№180, относно:Заявление №393/29.04.2020г. от Зорница Маринова Георгиева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 69, относно:Освобождаване на физически и юридически лица - наематели на общинска собственост от заплащаме на наем.
Предложение ДП - 70, относно:
Провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Предложение ДП - 71, относно:Процедура по допускане изменение на пуп - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 66771.501.177, УПИ XXII, кв. 10 и промяна на улична регулация между о.т. 51 и о.т.54 по плана на с. Скандалото, общ. Априлци.                                                                         
Предложение ДП - 72, относно:Заявление с вх. №467/19.05.2020г. от Михаела Стойчева Михайлова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 73, относно:Заявление с вх. №465/18.05.2020г. от Надя Иванова Берова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.


                                                                                                     месец Април 2020г. 

Предложение ДП - 47, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на 27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 48, относно:Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.
Предложение ДП - 49, относно:Одобряване на годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Априлци за периода 2014-2020г.
Предложение ДП - 50, относно:Отдаване под наем на сгради – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 51, относно:Продажба на поземлени имоти с идентификатори 52218.500.806, 52218.500.807 и 52218.500.808 – частна общинска собственост.
Предложение ДП - 52, относно:
Изменение на ОУП на община Априлци и изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 52218.853.59, местност „Боевци”, кв. Острец, гр. Априлци.

Предложение ДП - 53, относно:Прекратяване на собственост.
Предложение ДП - 54, относно:Кандидатстване на Община Априлци по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.
Предложение ДП - 55, относно:Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Априлци за 2020г.
Предложение ДП - 56, относно:Приемане на Общински план за младежта за 2020г.
Предложение ДП - 57, относно:Утвърждаване на състава на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Априлци.
Писмо с Вх.№174, относно:Информация за изпълнение решения  на Общински съвет – Априлци.
Предложение ДП - 58, 
относно:Продажба на стояща дървесина на корен от горските територии собственост на община Априлци.
Предложение ДП - 59, относно:Възлагане на задължение за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по общинската основна градска линия в град Априлци и междуградската автобусна линия Априлци – Троян.
Предложение ДП - 62, относно:Отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 200лв. за заслуги по опазване на културно – историческото наследство на региона на писателя краевед и историк Григор Йонков Банев, по повод честване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура и отдаване на почит на загиналите в новоселското въстание.


                                                                                                    месец Март 2020г. 
Предложение ДП - 38, относно
:Предложение за кандидатстване на община Априлци за финансиране по процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. с проект: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на четири населени места в община Априлци”. Предложение за даване на съгласие за общинско сътрудничество с партньор от Кралство Норвегия, съгласно Насоките по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансираната от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021г.
Предложение ДП - 39, относно:Ползване на част от собствените средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за отпадъци.
Предложение ДП - 40, относно:Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд (ОПФ) реда на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 41, относно:Определяне позицията и мандата на представителя на Община Априлци на общо събрание на Асоциацията по ВиК.
Предложение ДП - 42, относно:Заявление с вх. №249/10.03.2020г. от Ивета Иванова Иванова за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете.
Предложение ДП - 43, относно:
Определяне на представител на Община Априлци в Организацията за Управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР/.
Предложение ДП - 44, относно:Отпускане на субсидия за дофинансиране на НЧ „Петър Берон – 1927г.” – гр. Априлци за разплащане на задълженията към националната агенция по приходите.
Предложение с Вх.№148, относно:Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 45, относно:Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) реда  на §27, ал.2, т.1 от ПРЗ на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ДВ, бр.62 от 2010г.).
Предложение ДП - 46, относно:Обявяване на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост.


                                                                                                 месец Февруари 2020г. 
Предложение ДП - 27, относно:Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Априлци.
Предложение ДП - 29, относно:Организиране дейсността на МКБППМН в община Априлци.
Предложение ДП - 30, относно:Участие на община Априлци с проектно предложение към фонд „Социална закрила” /ФСЗ/ по открита процедура за закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обществена трапезария, по направление Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.
Предложение ДП - 31, относно:Заявление с вх. №72/24.01.2020г. от Ана Илиева Балевска за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.
Предложение ДП - 32, относно:Заявление с вх. №106/03.02.2020г. от Пена Лазарова Петкова за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на разходи за имущество, загубено вследствие на възникнал пожар.
Предложение ДП - 33, относно:
Отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци за окончателно разплащане по проект „Основен ремонт и реновиране на Народно читалище „Бъдеще 1894г.” – гр. Априлци”.