ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”

Дата на публикуване: 09.07.2019 15:10


П О К А Н А
за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Априлци планира да обяви обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА УЛИЦА „СВИНОВА ПОЛЯНА“, ГР. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ”.
Във връзка с гореизложеното и на основания чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Община Априлци провежда пазарни консултации относно представяне на предложения с индикативна цена за определяне на разход, като Ви каним да подадете индикативно предложение за изпълнение на дейностите, предмет на същата.
Пълно описание на техническите характеристики на предмета на обществената поръчка и на обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация към настоящата покана.
Уведомяваме ви, че представените от Вас, в настоящата пазарна консултация, стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП, като има единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозна стойност на планирания разход.
Заинтересованите страни следва да представят индикативно предложение за строително – монтажни работи, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1) към настоящата покана.
Участниците в настоящите пазарни консултации трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да бъдат вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а участниците – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
2. Да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по строежи II група, III категория*, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ, като участниците чуждестранните лица следва да имат право, съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, да изпълняват строителство на строежи II група, III категория*.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
*строежи от II група, III категория*, включват: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях.
Всяко индикативно предложение трябва да съдържа:
1. наименование на участника;
2. срок на валидност на индикативното предложение;
3. дата на издаване на индикативното предложение;
4. подпис и печат на участника;
5.ценово предложение, с посочено ДДС, като предложените цени следва да бъдат в български лева (ВGN).
Участниците следва да изготвят своите индикативни предложения съгласно образците, приложени към настоящата покана, в оригинал и един екземпляр на електронен носител в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по поща/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Априлци, гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Индикативните предложения се представят до 16:30 часа на 12.07.2019 г. /3 работни дни от датата на публикуването на настоящата информация/ в на адрес: Община Априлци, гр. Априлци, ул. ”Васил Левски” № 109. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. В случай, че
Индикативни предложения, които са получени при Възложителя до определения от него краен срок, се приемат за редовно подадени. Индикативни предложения, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.

След крайния срок за представяне на индикативни предложения, ще бъде назначена комисия, която да разгледа постъпилите предложения и да определи стойността на разходите по критерий „най-ниска цена“ от всички подадени и отговарящи на условията оферти, но не по-малко от три индикативни предложения.
Индикативните предложения, както и всяка друга информация, представена като резултат от пазарна консултация, ще бъдат публикувани в профила на купувача в интернет страницата на Община Априлци. С подаването на индикативното предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация ще бъдат публично достъпни в интернет страницата на Община Априлци, с оглед изискването на българското законодателство.
Възложителят си запазва правото да използва индикативните предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки.
Настоящата покана за представяне на индикативни предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1Техническа спецификация;
Приложение № 2Индикативно предложение;
Приложение № 3 - Декларация за липса на свързаност
Приложение № 4Количествени сметки;
Приложение № 5 – Инвестиционен проект
Част Геодезия Лист № 1Лист № 2Лист № 3; Лист № 4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7; Лист № 8; Лист № 9;
Част Пътна Обяснителна запискаЛист № 1; Лист № 2Лист №  3; Лист №  4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7; Лист №  8; Лист №  9; Лист № 10; Лист № 11; Лист № 12; Лист № 13; Лист № 14; Лист № 15; Лист № 16;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4; Лист № 5; Лист № 6; Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка
Част План за управление и здраве - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4;

Получени индикативни предложения
Предложение на "Енерджи Съпорт 2011" ЕООД
Предложение на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД
Предложение на "Стройкомерс Плевен" ЕАД


Наименование Брой тегления
Scan1.pdf 703 Изтегли документ с име "Scan1.pdf"
Приложение 2_Априлци.pdf 627 Изтегли документ с име "Приложение 2_Априлци.pdf"
PK_Aprilci_Svinova polyana_Raicommerce.pdf 703 Изтегли документ с име "PK_Aprilci_Svinova polyana_Raicommerce.pdf"
 1. илци”... - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: