Пазарни консултации 00016-2018-0004

Дата на публикуване: 06.07.2018 17:35


ПОКАНА
ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
ЧРЕЗ ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА ЧЛ.44 ОТ ЗОП
Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“, т. 8 и т. 10 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на закона за предучилищното образование“, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), моля да предоставите индикативни оферти за изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци, съгласно техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана.

Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1.    Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър
2.    Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство
3.    Оферентите местни и чуждестранни лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от закона за Камарата на строителите.
Изисквания към офертите:
1.    Офертата следва да е изготвена на български език;
2.    Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр. Априлци, ул.”Васил Левски” № 109
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;
3.    Съдържание на офертата:
-    наименование на оферента;
-    адрес на оферента;
-    ЕИК на оферента;
-    срок на валидност на офертата (не по-малко от 120 дни)
-    дата на издаване на офертата;
-    подпис и печат на оферента;
-    техническо предложение;
-    ценово предложение в лева с посочено ДДС

Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок до 5 (пет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/home.html   

Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци.

Приложения:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация и КС за „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци;

МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……
КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД


РЕШЕНИЕ за определяне на стойността на разхода за СМР за “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Васил Левски, гр. Априлци


 1. Пазарни консултации 00016-2018-0004 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: