00016-2020-0013

Дата на публикуване: 08.06.2020 00:00ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

Решение № 445 от 21.10.2020 г. за определяне на изпълнител - Публикувано на 21.10.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ - Публикувано на 13.10.2020 г.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“ - Публикуван на 27.08.2020  г. 
Протокол 2 - от заседание на комията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

ДОКЛАД
Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 12.06.2020 г.

Решение за откриване на процедура (ЗОП) - PDF формат
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - PDF формат

Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АПИ (2014) - Публикувано на 12.06.2020 г.
Приложение № 3
- Списък от работи, които трябва да се изпълняват незабавно, след като възникне съответната необходимост;

Приложение № 4 - Описание на видовете дейности, предмет на обществената поръчка - представено на електронен носител;
Приложение № 5 - Указания за попълване на ЕЕДОП;
Приложение № 6 - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП;
Приложение № 7 - Примерно задание.

Образци/ Приложения на документи, в това число:

Образец № 1 - ЕЕДОП - представен на електронен носител - формат ZIP (Съдържащ  XML и PDF);
Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка;
Образец № 3 - Ценово предложение;
Образец № 3.1 - Сметка № 1 - Организационни мероприятия;
Образец № 3.2 - Сметка № 2 - Земни работи;
Образец № 3.3 - Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки;
Образец № 3.4 - Сметка № 4 - Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности;
Образец № 3.5 - Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне;
Образец № 3.6 - Сметка № 6 - Работна ръка/ Механизация/ Материали;
Образец № 3.7 - Сметка № 7 - Допълнителни работи;
Образец № 4 - Договор за възлагане на обществената поръчка;
Образец № 4.1 - Споразумение по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - представено на електронен носител;
Образец № 4.2 - Споразумение за координиране на съвместното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на изпълнител по договора и наети от него подизпълнител/и - представено на електронен носител;
Образец № 4.3 - Сертификат за действително изпълнените и приети ремонтни работи – представен на електронен носител;
Образец № 4.4 - Гаранционен протокол за установяване и следене на гаранционните срокове на изпълнените видове работи - представен на електронен носител;
Образец № 4.5 - Задание за извършване на дейности по поддържането (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи) - представено на електронен носител;

Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на 28.07.2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на ........2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР - Публикуван на 01.12.2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;
НЯМА
Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


Наименование Брой тегления
Dogovor-146-01122020.pdf 487 Изтегли документ с име "Dogovor-146-01122020.pdf"
 1. 00016-2020-0013 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. Обява 00016-2020-0003
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: