ПП3-2012

Дата на публикуване: 19.12.2012 22:00   ПУБЛИЧНА ПОКАНА
   Изисквания и указания за участие към участниците
  ПРИЛОЖЕНИЕ I - Техническа спецификация
  ПРИЛОЖЕНИЕ II - Методика за оценка
  Образци на документи
  Проект на договор за упражняване на строителен надзор


BG-Априлци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Априлци, квартал Център, ул."Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Главен експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача:

 http://obshtina-apriltsi.com/subsection-491-stroitelen_nadzor_vyr.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на изпълнение на СМР на обекти на община Априлци, финансирани от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. / ПРСР / по договор, сключен с ДФ “Земеделие” на 12.08.2011 г. и с идентификационен номер 11/321/01075 и въвеждане в експлоатация на посочените обекти, както и съставяне на технически паспорти. СМР ще се извършват от изпълнители, избрани в резултат на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките на две обособени позиции, които се осъществяват едновременно: Обособена позиция 1: “Изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Априлци”, финансирана по ПРСР съгласно Договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/01075; Обособена позиция 2: “Рехабилитация на общински път LOV 1002 км 0+000 – км 1+940; рехабилитация на общински път GAB 1165 км 20+200 – км 24+860; основен ремонт на общински път GAB 1165 км 24+860 – км 27+893”, финансирана по ПРСР съгласно Договор за отпускане на финансова помощ № 11/321/01075. Сроковете за изпълнение на дейностите са 2,17 календарни месеца за Обособена позиция 1 и 3,1 календарни месеца за Обособена позиция 2. Изпълнението на настоящата поръчка включва осъществяване на строителен надзор на обектите по смисъла на чл. 168 ЗУТ и въвеждане на обектите в експлоатация, при спазване на договорените срокове и съответствието им с изискванията на нормативната уредба в областта на строителството, другите приложими актове и изисквания на възложителя. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на община Априлци. Крайният срок за изпълнение на поръчката е обвързан с края на изпълнението на договорите за строително-монтажни работи на обектите по двете обособени позиции, удължен с 1 (един) месец за изготвяне на строителните книжа, окончателни доклади и техническите паспорти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на независим строителен надзор по време на изпълнение на СМР два обекта на община Априлци: Обект № 1. СМР за изграждане на дневен център за грижи за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Априлци Подробни количествени сметки по част "Архитектура"; "Електро"; "ВиК"; "ОиВ" и "Вертикална планика" Обект № 2. Рехабилитация на общински път LOV 1002 км 0 +000 – км 1+940; рехабилитация на общински път GAB 1165 км 20+200 – км 24+860; рехабилитация на общински път GAB 1165 км 24+860 – км 27+893 ПЪТ LOV 1002 км 0+000- км 1+950 (рехабилитация) - Земни работи - Почистване на строителната площадка м 2 11 640; Изрязване и изкореняване на храсти от канавките и банкетите м2 2 910; Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано вкл. натоварване на транспорт м2 2 117.30; Разваляне на съществуващи бордюри м 1; Разкъртване и разваляне на съществуващи бетонови структори (бетонови подпорни стени, бетонови тротоари) включително натоварване на транспорт м3 1; Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт м3 952.79; Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал м3 1 164; Изкоп механизирано в земни почви за отводнителни окопи (дренажен изкоп) м3 1 978.80; Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 5 353.43; Пътни работи - Технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка м3 25.11; Студено фрезоване на асфалтовата настилка с дълбочина до 6см за предварителни ремонти (кърпежи) м2 4 656; Доставка на дренажен материал 10-75мм за обратна засипка отводнителни съоръжения (нови водостоци) м3 1; Доставка полагане и уплътнение на трошен камък 0-75мм за пътна основа м3 1 956.42; Доставка и полагане бетонови бордюри 15/25/50 м 43; Подложен бетон В15 за бордюри м3 2.06; Изграждане на нова тротоарна настилка с бетонови плочи 4/40/40см съгласно детайл вкл. циментов разтвор и подложен пясък м2 1; Доставка и монтаж на единична еластична стоманена предпазна ограда м 96; Повдигане и реконструкция на съществуващи шахти в зоната на уличното платно бр. 2; Излят на място бетон В20 за отводнителни съоръжения м3 1;Разкопаване и изместване на кабелна мрежа в срязана PVC тръба Ф110мм м 1; Асфалтови работи - Първи битумен разлив м2 2 117.30; Втори битумен разлив м2 27 936; Доставка и полагане и уплътнение на битумизиран трошен камък 6см дебелина (2.35 тон/м3 обемно тегло) тон 298.54; Доставка, полагане и уплътнение на неплътен асфалт биндер средно 5см (2.4 тон/м3 обемно тегло) за предварителен ремонт – кърпежи тон 558.72; Доставка полагане и уплътнение на неплътен асфалт - биндер (2.4т/м3) с променлива дебелина за усилващи и изравнителни пластове тон 2 923.63; Доставка, полагане и уплътнение на плътен асфалт за износващ пласт 4см дебелина (2.4 тон/м3 обемно тегло) тон 1 171.69; Доставка полагане и уплътнение на плътен асфалт 4-7см дебелина за зауствания на селскостопански пътища, уширения, площадки за спиране и кръстовища тон 32.76; Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация; Хоризонтална маркировка с бяла светлоотразителна боя с перли- машинна м2 792.66; Вертикална сигнализация със стандартни светлоотразителни пътни знаци I-ви типоразмер бр. 17; Вертикална сигнализация с нестандартни пътни знаци и табели бр. 1; ПЪТ GAB 1165 км 20+200- км 24+860 (рехабилитация) Земни работи - Почистване на строителната площадка м2 27 960; Изрязване и изкореняване на храсти от канавките и банкетите м2 6 990; Разваляне на съществуваща асфалтова настилка механизирано вкл. натоварване на транспорт м2 4 013; Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа вкл. натоварване на транспорт м3 1 805.85; Изкоп механизирано на пътните банкети за отстраняване на неподходящ материал м3 2 796; Изкоп механизирано в земни почви за отводнителни окопи (дренажен изкоп) м3 4 753.20; Транспорт на строителни отпадъци до 10км тон 11 746.54; Пътни работи - Технологично фрезоване на съществуващата асфалтова настилка м3 56.41

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Априлци общински пътища № GAB 1165; № LOV 1002 и поземлен имот №52218.531.66

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: а) Сумарният годишен оборот на участника само от дейности, сходни с предмета на поръчката – строителен надзор на изграждане/реконструкция/основен ремонт на сгради и/или изграждане/реконструкция/рехабилитация/основен ремонт на пътна инфраструктура от последните 3 (три) години – 2009, 2010, 2011, в зависимост от датата на която е регистриран участника, да е не по – малко от 70 000 /седемдесетхиляди/ лв; В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изискването за оборот се прилага спрямо обединението (консорциум и др.) като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, изискването за минимален оборот се прилага за всеки подизпълнител пропорционално на стойността на услугите, които той ще извършва. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват от участниците с декларация по образец и заверени копия от отчетите за приходи и разходи за 2009, 2010 и 2011 г. В случай че участникът е регистриран в Търговския регистър и е публикувал отчетите, като част от Годишния финансов отчет, тези копия не се изискват. б). Валидна застраховка “Професионална отговорност” за времето на изпълнение на поръчката.. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага поотделно спрямо всяко физическо или юридическо лице, което участва в обединението. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител. Обстоятелствата по тази точка се установяват с декларации от съответните лица към момента на заявяване на участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Избраният за изпълнител (съответно подизпълнител) на поръчката участник трябва да представи копие от застрахователната полица при сключването на договора. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: а.) Участникът следва да разполага с валиден лиценз от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за упражняване на дейността строителен надзор, в случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице – еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се отнася и поотделно за всеки подизпълнител. Обстоятелствата по тази точка се доказват със заверено копие от лиценза за упражняване на строителен надзор, издаден от МРРБ, или заверено, копие от еквивалентния документ. б. Участникът следва да разполага с най – малко един специалист в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват дейностите по строителен надзор, обявен при Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, по всяка една от съответните специалности: “Конструкции”, “Пътна”, “Геодезия”, “ПБЗ”, “Електро”, “ВиК” и “ОВК” Участникът представя поименен списък на лицата, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на предмета на обществената поръчка, които са от състава на списъка обявен при ДНСК. Когато участникът в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, това изискване се прилага за обединението като цяло. Когато участникът предвижда осъществяването на определени дейности от подизпълнители, това изискване се прилага съответно за подизпълнителя, доколкото дейностите, осъществявани от него, изискват участие на правоспособни физически лица от специалностите, изброени по-горе. Обстоятелствата по тази точка се удостоверяват със списък по образец на инженерно-техническия състав, който ще бъде ангажиран за изпълнението на предмета на обществената поръчка и със заверено копие от списъка, обявен в публичния регистър при ДНСК.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Най-ниско предложена цена; 2. Брой посещения на строителната площадка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/01/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, условията и изискванията за участие изисквания, както и всички необходими образци са публикувани на следният интернет адрес: http://obshtina-apriltsi.com/subsection-491-stroitelen_nadzor_vyr.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/01/2013


 1. ПП3-2012 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. Публична покана 00016-2015-0001
 68. 00016-2015-0006
 69. 00016-2015-0005
 70. 00016-2015-0004
 71. 00016-2015-0003
 72. ПП-2013-4
 73. 00016-2015-0002
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: