00016-2014-0002-24.02.2014

Дата на публикуване: 22.07.2014 21:00


Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Информация за сключен договор
Решение за откриване на процедура за възлагане
Обявление за обществена поръчка
Указания към участниците за реда и условията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Списък на документите съсъдржащи се в офертата - Образец № 1
Административни сведения - Образец № 2
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 букви „а”, „б”, „в”, „г”и „д” от ЗОП, чл. 47, ал. 1, т.2 и 3 от ЗОП - Образец № 3а и 3б
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т.1, 3и 5 от ЗОП - Образец № 4
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Образец № 5
Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - Образец № 6
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Образец № 7
Банкова гаранция за участие, оформена съгласно Образец № 8
Справка-декларация за общия оборот през последните три години (2010 г., 2011г. и 2012 г). - Образец № 9
Справка - Списък на договорите, сходни с предмета на обществената поръчка  - Образец № 10
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Образец № 11
Проект на договор
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 12
ЦЕНОВA ОФЕРТА - Образец № 13
Количествено-стойностна сметка за изпълнение на доставката и монтажа - Приложение № 13.1
Техническа спецификация - 1
Техническа спецификация - 2
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


 1. 00016-2014-0002-24.02.2014 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: