ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци"

Дата на публикуване: 07.09.2019 12:35


П О К А Н А
за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Публикувана на 03.10.2019 г. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Априлци планира да обяви обществена поръчка с предмет: "Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци".
Във връзка с гореизложеното и на основания чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Община Априлци провежда пазарни консултации относно представяне на предложения с индикативна цена за определяне на разход, като Ви каним да подадете индикативно предложение за изпълнение на дейностите, предмет на същата.
Пълно описание на техническите характеристики на предмета на обществената поръчка и на обхвата на дейностите по нея са посочени в техническата спецификация към настоящата покана.
Уведомяваме ви, че представените от Вас, в настоящата пазарна консултация, стойности са с индикативен характер и не са обвързващи в случай на последващо участие при откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на ЗОП, като има единствено за цел да бъде извършено проучване на пазара и реални пазарни цени, които да бъдат сравнени и анализирани и на тази основа да бъде определена прогнозна стойност на планирания разход.
Изисквания към офертите:
Офертата следва да е изготвена на български език;Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр.Априлци - 5641, ул.”Васил Левски” № 109
Съдържание на офертата:
наименование на оферента;
адрес на оферента;
ЕИК на оферента;
дата на издаване на офертата;
подпис и печат на оферента;
ценово предложение в лева с посочено ДДС
Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци:
Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Априлци – 5641, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци".

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Индикативно предложение;

Част Конструкции - Обяснителна записка
Лист № 1 - Разрези;
Лист № 2 - Монтаж план греди закладни части;
Лист № 3 - Кофраж и армировка на плоча К 554,55;
Лист № 4 - Греда;
Лист № 5 - План основи;
Лист № 6 - Стоманена предпазна ограда - парапет;
Лист № 7 - Армировъчен план на корнизна панела ;
Лист № 8 - Проектно решение;
Лист № 9 - Съществуващо положение;
Част Геодезия - Обяснителна записка и чертежи;
Част Пътна - Обяснителна записка; Чертежи;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна запискаЧертежи;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка;
Част План за управление на строителните отпадъци - Обяснителна записка;
Част Геотехнически доклад - Обяснителна записка; Чертежи;

Получени индикативни предложения

Подадени Предложения


Наименование Брой тегления
Прооектстрой.pdf 417 Изтегли документ с име "Прооектстрой.pdf"
 1. ц на град Априлци\"... - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. 00016-2020-0011
 8. Обява 00016-2019-0003
 9. Обява 00016-2019-1
 10. 00016-2020-0003
 11. 00016-2020-0014
 12. 00016-2020-0002
 13. 00016-2020-0007
 14. 00016-2020-0005
 15. 00016-2020-0004
 16. 00016-2020-0015
 17. Обява 00016-2020-0007
 18. 00016-2020-0013
 19. Обява 00016-2020-0003
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: