00016-2020-0009

Дата на публикуване: 08.06.2020 08:22ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци“

РЕШЕНИЕ № 399 от 25.09.2020 г. на Кмета на Общиан Априлци за определяне на изпълнител Публикувано на 28.09.2020 г.
СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 57, АЛ. 3 ОТ ППЗОП, ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ "Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци" - Публикувано на 19.08.2020 г.

Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци“ - Публикуван на 28.07.2020  г.
Протокол 2 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съответствие на инвестиционните проекти за обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци“ - Публикуван на 28.09.2020  г.
Доклад от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54-60 от ППЗОП - Публикуван на 28.09.2020  г.


Предварително обявление;
НЕ
Решение и Обявление за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 11.06.2020 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 11.06.2020 г.
Документация за участие в процедура и методика за оценка;
Документация за участие - Публикуванa на 12.06.2020 г.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Публикувано на 12.06.2020 г.

Образци към документацията за участие
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - PDF документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - XML документ
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - /PDF и XML/ ZIP документ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ - Приложение № 1;
Декларация за спазени задължение данъци и осигуровки - Приложение № 2;
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 3;
Декларация за съгласие за събиране използване и обработване на лични данни - Приложение № 4;
Декларация за съгласие за събиране използване и обработване на данни за ЮЛ - Приложение № 5;
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА - Приложение № 6;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Приложение № 7;

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор Публикуван на 12.06.2020 г.

Решение за промяна и променена документация за участие;
Решение № 239 от 18.06.2020 г. за обдобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 18.06.2020 г.
Разяснения по документация за участие;
Отговор на зададени въпроси № 1 - Публикувани на ....... 2020 г.
Отговор на зададени въпроси № 2 - Публикувани на ........2020 г.
Информация при производство по обжалване;
Информация при производство по обжалванеПубликуванa на 22.10.2020 г.
Информация за сключен договор;

Обявление за възложена поръчкаПубликувано на 23.11.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за услуги като Консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа кв.Острец, гр.Априлци“ - Публикуван на 20.11.2020 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. 00016-2020-0009 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: