PP-00016-2014-0002

Дата на публикуване: 06.10.2013 21:00

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 А ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8А от ЗОП и с предмет „Снегопочистване и опесъчаване на общински пътища и улици в Община Априлци през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Указания за участие и описание на обществената поръчка
Списък на документите съдържащ се в офертата
Административни сведения
Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Проект на договор за обособена позиция № 1
Проект на договор за обособена позиция № 2
Проект на договор за обособена позиция № 3
Проект на договор за обособена позиция № 4
Образец на оферта за обособена позиция № 1
Образец на оферта за обособена позиция № 2
Образец на оферта за обособена позиция № 3
Образец на оферта за обособена позиция № 4  
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ от разглеждане, оценка и класиране на оферти за възлагане на обществената поръчка - Публикуван на 21.10.2014 г.
Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на участниците в процедура по реда на глава 8 „А” от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – “Снегопочистване улична и пътна мрежа в кв.Острец” - Публикуван на 28.10.2014 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – “Снегопочистване на улична мрежа в кв.Ново село” - Публикуван на 28.10.2014 г.
ДОГОВОР за зимно поддържане и снегопочистване ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – “Снегопочистване на улична мрежа села в Община Априлци и Общински пътиша № LOV 3015; LOV 3016 И LOV 3017” - Публикуван на 28.10.2014 г.
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;
Изплатени суми на "Ерми" ЕООД по договор № от 24.10.2014 г.

Изплатени суми на "Агротехника Троян" АД по договор № от 27.10.2014 г.
Изплатени суми на "Пътприбор" ООД по договор № от 01.12.2014 г.
Провеждане на преговори на основание чл.101д, ал.2 от ЗОП за доставка на опесъчителен материал за опесъчаване през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г. в Община Априлци
ПРОТОКОЛ от провеждане на преговори за възлагане на „Доставка на опесъчителен материал през зимен експлоатационен сезон 2014/2015 г”
Покана за провеждане на превговори
ДОГОВОР за доставка на опесъчителен материал - Публикуван на 01.12.2014 г.


Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg,

 1. PP-00016-2014-0002 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: