Обява 00016-2019-0004

Дата на публикуване: 28.05.2019 10:05ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"СМР за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци"

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "СМР за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци" - Публикувана на 29.05.2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 30.05.2019 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Образец № 1 - Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител;
Образец № 2 - Представяне на участника;
Образец № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП;
Образец № 4 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП;
Образец № 5 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Образец № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
Образец № 7 - Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката;
Образец № 8 - Техническо предложение;
Образец № 9 - Ценово предложение
Количествено -стойностна сметка
СПЕЦИФИКАЦИИ
ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор за СМР - Публикуван на 29.05.2019 г.
Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци.” - Публикуван на 01.07.2019 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за СМР за ремонт общежитие на СУ "Васил Левски", гр.Априлци - Публикуван на 08.07.2019 г.
Приложения към Договор

Техническо предложение
Ценово предложение
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. Обява 00016-2019-0004 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0002
 3. Обява 00016-2020-0004
 4. Обява 00016-2020-0006
 5. Обява 00016-2020-0005
 6. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 7. 00016-2020-0011
 8. Обява 00016-2019-0003
 9. Обява 00016-2019-1
 10. 00016-2020-0003
 11. 00016-2020-0014
 12. 00016-2020-0002
 13. 00016-2020-0007
 14. 00016-2020-0005
 15. 00016-2020-0004
 16. 00016-2020-0015
 17. Обява 00016-2020-0007
 18. 00016-2020-0013
 19. Обява 00016-2020-0003
 20. 00016-2020-0006
 21. 00016-2018-0002
 22. 00016-2018-0004
 23. Публична покана 00016-2015-0003
 24. PP-00016-2014-0002
 25. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: