00016-2014-0001-20.01.2014

Дата на публикуване: 09.07.2014 21:00Информация за сключен договор с „Металпласт 2013“ ДЗЗД, ЕИК 176571967 за доставка по обособена позиция № 3 - Публикувана на 14.07.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 3 / 30.06.2014 г. - Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”
Информация за сключени договори с "РВЦ" ООД, гр.Шумен за доставка по обособена позиция № 6 - Публикувана на 11.07.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 6 / 04.07.2014 г. - Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение и охрана за Информационно – туристически център
Информация за сключени договори с "Карис Груп" ЕООД, гр.Ловеч за доставка по обособена позиция № 4 и 5 - Публикувана на 24.06.2014 г.
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 4 / 23.06.2014 г. - Доставка и монтаж на информационни табла и табели за туристическа пътека „Кръста“
ДОГОВОР № 00016 – 2014 – 0001 – 5 / 23.06.2014 г. - Доставка и монтаж на оборудване за Информационно – туристически център

Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ -
Публикувано на 12.05.2014 г.

Инвестиционен проект Еко пътека
Инвестиционен проект Информационен център
Обявление за обществена поръчка
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Образец 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец 2 - Административни сведения
Образец 3 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за обществените поръчки
Образец 4 - Декларация за за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от Закона за обществените поръчки
Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Образец 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Образец 7 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Образец 8 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Образец 9 - Справка за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2010, 2011, 2012 г
Образец 10 - СПРАВКА – СПИСЪК  на основните договори за извършени дейности с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка, през последните 3/три/ години  - до датата на подаване на офертата
Образец 11 - СПИСЪК на екипа за изпълнение на услугата, включващ технически лица, отговарящи за изпълнението на поръчката
Образец 12 - Автобиография
Образец 13 - Списък на собствена и наета строителна техника, необходима за изпълнението на обекта
Образец 14 - Гаранция за изпълнение
Образец 15 - Техническо предложение
Ценова Оферта
Приложения кък ценова оферта
Проект на договор за доставка
Техническа спецификация част 1
Техническа спецификация част 2

 1. 00016-2014-0001-20.01.2014 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: