Пазарни консултации 00016-2018-0003

Дата на публикуване: 03.07.2018 00:00

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящо кандидатстване на община Априлци с проектно предложение за „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци,  Община Априлци“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание раздел 14. 2. „Условия за допустимост на разходите“, т. 8 и т. 10 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“, във връзка с чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), моля да предоставите индикативни оферти за изпълнение на СМР за oбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в гр.Априлци, Община Априлци, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящата покана.
Условия, на които следва да отговарят оферентите:
1. Оферентите, които са местни лица следва да са вписани в търговския регистър;
2. Оферентите, които са чуждестранни лица следва да представят документ за правоспособност съгласно местното им законодателство;
3. Оферентите местни и чуждестранни лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи или отделни строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от закона за Камарата на строителите.
Изисквания към офертите:
1. Офертата следва да е изготвена на български език;
2. Офертата следва да е представена в един оригинален екземпляр на адрес:
гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109
Офертата следва да е представена на официална бланка на оферента;
3. Съдържание на офертата:
- наименование на оферента;
- адрес на оферента;
- ЕИК на оферента;
- срок на валидност на офертата (не по-малко от 120 дни)
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на оферента;
- техническо предложение;
- ценово предложение в лева с посочено ДДС
Срок за подаване на офертите:
Оферти могат да бъдат подавани в срок до 5 (пет) работни дни, считано от деня следващ публикуването на настоящата покана в рубриката „Профил на купувача“ на електронната страница на община Априлци http://www.obshtina-apriltsi.com/home.html   
Начин на подаване на офертите:
Офертите се подават от оферента или надлежно упълномощен представител лично или чрез пощата или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр.Априлци, ул.”Васил Левски” № 109.
Офертите се представят в непрозрачни запечатани пликове с посочване: наименованието на оферента, адрес за кореспонденция, телефон, факс и текста „Оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от закона за обществените поръчки за изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа - гр. Априлци.
Приложения:
1. Приложение № 1: Техническа спецификация и КС за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411;

2. Приложение № 2: Техническа спецификация и КС за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение –парк ПИ 52218.530.444 в гр.Априлци, Община Априлци;

Примерна индикативна оферта за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител Кмета на Община Априлци с предмет: Öбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411

Примерна индикативна оферта за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за подготовка на обществена поръчка с възложител Кмета на Община Априлци с предмет: Oбновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение –парк ПИ 52218.530.444 в гр.Априлци, Община Априлци

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……
Кмет на Община Априлци

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД

 1. Пазарни консултации 00016-2018-0003 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. 00016-2018-0001
 28. 00016-2020-0010
 29. 00016-2020-0012
 30. 00016-2020-00101
 31. 00016-2020-0009
 32. Обява 00016-2018-3
 33. Обява 00016-2018-2
 34. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 35. Обява 00016-2018-1
 36. Обява 00016-2017-5
 37. Oбява 00016-2017-4
 38. Oбява 00016-2017-3
 39. 00016-2017-0001
 40. 00016-2019-0003
 41. 00016-2019-0004
 42. Обява 00016-2016-4
 43. Обява 00016-2017-2
 44. Обява 00016-2017-1
 45. Обява 00016-2016-5
 46. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 47. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 48. Обява 00016-2019-0005
 49. Обява 00016-2016-3
 50. Обява 00016-2016-2
 51. Обява 00016-2016-1
 52. 00016-2016-0001
 53. 00016-2015-0008
 54. 00016-2019-0002
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: