Обява 00016-2020-0002

Дата на публикуване: 11.01.2020 13:30ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

"Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020"

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки - Публикуванo на 03.02.2020 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - Публикувана на 03.02.2020 г.

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - "Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020" - Публикувана на 13.01.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ в процедура за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - Публикувана на 13.01.2020 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИРАНЕТО НА ОФЕРТИ:
Техническа спецификация - Приложение № 1;
Проект на Договор - Приложение № 2;
Техническо предложениеПриложение № 3;
Ценово предложениеПриложение № 4;

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - (от 1 до 4)
Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – Образец №1;
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Oбразец № 2;
Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните   от  тях лица и техните действителни собственици Образец № 3;
Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Образец № 4

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 
Част Геодезия Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист № 3Лист № 4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9Лист № 10;
Част Пътна ОЗ - 1; ОЗ - 2Лист № 1Лист № 2Лист №  3; Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист №  8Лист №  9Лист № 10Лист № 11Лист № 12Лист № 13Лист № 14Лист № 15Лист № 16Лист № 17Лист № 18; Лист № 19Лист № 19a;
Част Организация на движението - Временна организация и безопастност на движението - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9;Лист № 10;
Част План за безопастност и здраве - 
Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка; Лист № 1Лист № 2

Разяснения по документация за участие;
НЯМА
Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
ПРОТОКОЛ на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, реализирана с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 - Публикуван на 10.03.2020 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за осъществяване на Строителен надзор по смисъла на ЗУТ - Публикуван на 12.06.2020 г.
Приложения към договор
Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
Допълнителни споразумения за изменения на договори за обществени поръчки;
НЯМА
Информация за дата, основание и размер на всяко извършено плащане по договори за обществени поръчки и по договори за подизпълнение, включително за авансови плащания;

Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. Обява 00016-2020-0002 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2019-0002
 56. 00016-2015-0007
 57. Публична покана 00016-2015-0002
 58. 00016-2015-0001
 59. 00016-2014-0006
 60. 00016-2014-0004-21.05.2014
 61. PP-00016-2014-0001
 62. 00016-2014-0002-24.02.2014
 63. 00016-2014-0003-24.04.2014
 64. 00016-2014-0005-12.06.2014
 65. 00016-2014-0001-20.01.2014
 66. 00016-2018-0003
 67. Публична покана 00016-2015-0001
 68. 00016-2015-0006
 69. 00016-2015-0005
 70. 00016-2015-0004
 71. 00016-2015-0003
 72. ПП-2013-4
 73. 00016-2015-0002
 74. ПП3-2012
 75. 00016-2015-00022
 76. Предварителни обявления 2015 г.
 77. ПП1-2013
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: