00016-2019-0002

Дата на публикуване: 22.07.2019 06:25ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци”


Решение № 409 от 14.11.2019 г. на Кмета на Община Априлци за класиране на участниците процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“, гр.Априлци, община Априлци - Публикувано на 15.11.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Публикувано на 28.10.2019 г.
1. Протоколи и доклади на комисия за провеждане на процедура заедно с приложенията към тях;
Протокол 1 - от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“, изготвен на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП - Публикуван на 01.10.2019 г.
Протокол 2 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“ - Публикуван на 28.10.2019 г.
Протокол 3 от заседание на комисията, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци“ - .Публикуван на 15.11.2019 г.
2. Предварително обявление;
НЕ
3. Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка;
Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Публикувано на 22.07.2019 г.
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - Публикувано на 22.07.2019 г.
4. Документация за участие в процедура;
Документация за участие - Публикуванa на 22.07.2019 г.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - Публикуванa на 22.07.2019 г.
Техническа спецификация - 22.07.2019 г.
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1;
Техническо предложениеОбразец № 2;
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец № 3
Количествено-стойностна сметка - Образец 3.1 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 
Част Геодезия Лист № 1Лист № 2Лист № 3Лист № 4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист № 8Лист № 9;
Част Пътна Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7Лист №  8Лист №  9Лист № 10Лист № 11Лист № 12Лист № 13Лист № 14Лист № 15Лист № 16;
Част План за безопастност и здраве - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4Лист № 5Лист № 6Лист № 7;
Част Пожарна безопастност - Обяснителна записка
Част План за управление и здраве - Обяснителна запискаЛист № 1Лист № 2Лист №  3Лист №  4;
5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ
Проект на договор - Публикуван на 22.07.2019 г.
6. Решение за промяна и променена документация за участие;
НЯМА
7. Разяснения по документация за участие;
Няма
8. Информация за сключен договор;
Обявление за възложена поръчка - Публикувано на 07.01.2020 г.
9. Договори за обществени поръчки заедно със задължителни приложения към тях;
ДОГОВОР за Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, община Априлци - Публикуван на 18.12.2019 г.
Приложения

Ценово предложение
Техническо предложение
10. Договори за подизпълнение и допълнителни споразумения към тях;
НЯМА
11. Информация за дати и основания за освобождаване или задържане на гаранции за участие на кандидати или участници в процедура за възлагане на обществена поръчка;
НЯМА
12. Друга полезна обща информация:
Лице за контакти: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт"
Телефон: 06958 2222
Факс: 06958 2285
Пощенски адрес: Република България, Област Ловеч, Община Априлци, гр.Априлци - 5641, ул."Васил Левски" № 109
Електронен адрес: apriltsi1976@abv.bg


 1. 00016-2019-0002 - Текуща страница
 2. Обява 00016-2019-0004
 3. Обява 00016-2019-0002
 4. Обява 00016-2020-0004
 5. Обява 00016-2020-0006
 6. Обява 00016-2020-0005
 7. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Изграждане на мостово съоръжение на река Сенковчица в квартал Острец на град Априлци\"
 8. 00016-2020-0011
 9. Обява 00016-2019-0003
 10. Обява 00016-2019-1
 11. 00016-2020-0003
 12. 00016-2020-0014
 13. 00016-2020-0002
 14. 00016-2020-0007
 15. 00016-2020-0005
 16. 00016-2020-0004
 17. 00016-2020-0015
 18. Обява 00016-2020-0007
 19. 00016-2020-0013
 20. Обява 00016-2020-0003
 21. 00016-2020-0006
 22. 00016-2018-0002
 23. 00016-2018-0004
 24. Публична покана 00016-2015-0003
 25. PP-00016-2014-0002
 26. Пазарни консултации 00016-2018-0004
 27. Пазарни консултации 00016-2018-0003
 28. 00016-2018-0001
 29. 00016-2020-0010
 30. 00016-2020-0012
 31. 00016-2020-00101
 32. 00016-2020-0009
 33. Обява 00016-2018-3
 34. Обява 00016-2018-2
 35. Пазарни консултации 00016-2018-0001
 36. Обява 00016-2018-1
 37. Обява 00016-2017-5
 38. Oбява 00016-2017-4
 39. Oбява 00016-2017-3
 40. 00016-2017-0001
 41. 00016-2019-0003
 42. 00016-2019-0004
 43. Обява 00016-2016-4
 44. Обява 00016-2017-2
 45. Обява 00016-2017-1
 46. Обява 00016-2016-5
 47. Пазарни консултации 00016-2016-0001
 48. ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - „Извършване на СМР на улица „Свинова поляна“, гр.Априлци, Община Априлци”
 49. Обява 00016-2019-0005
 50. Обява 00016-2016-3
 51. Обява 00016-2016-2
 52. Обява 00016-2016-1
 53. 00016-2016-0001
 54. 00016-2015-0008
 55. 00016-2015-0007
 56. Публична покана 00016-2015-0002
 57. 00016-2015-0001
 58. 00016-2014-0006
 59. 00016-2014-0004-21.05.2014
 60. PP-00016-2014-0001
 61. 00016-2014-0002-24.02.2014
 62. 00016-2014-0003-24.04.2014
 63. 00016-2014-0005-12.06.2014
 64. 00016-2014-0001-20.01.2014
 65. 00016-2018-0003
 66. Публична покана 00016-2015-0001
 67. 00016-2015-0006
 68. 00016-2015-0005
 69. 00016-2015-0004
 70. 00016-2015-0003
 71. ПП-2013-4
 72. 00016-2015-0002
 73. ПП3-2012
 74. 00016-2015-00022
 75. Предварителни обявления 2015 г.
 76. ПП1-2013
 77. Обява 00016-2020-0002
 78. 00016-2020-0008
 79. 00016-2019-0001
 80. 00016-2020-0001
 81. Обява 00016-2020-0001
 82. Пазарни консултации 00016-2018-0002

Потърсете в ел.страница

Времето в Априлци

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта ?

Резултати: